Όροι Χρήσης


Ειδικοί Όροι ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας (Επαγγελματία Χρήστη)
Eνοικιάσεις μηχανών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής
 
O Επαγγελματίας Χρήστης υποχρεούται να περιλαμβάνει στην αξία της συναλλαγής που καταβάλλεται μέσω κάρτας πληρωμής το σύνολο του αντιτίμου για την ενοικίαση του μέσου μεταφοράς ή αναψυχής, όπως αυτό αναγράφεται στο αντίστοιχο συμφωνητικό ενοικίασης. Οι χρεώσεις μέσω κάρτας πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τα ποσά που συνδέονται άμεσα με την ενοικίαση του μέσου μεταφοράς ή αναψυχής και όχι άλλες αιτίες όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος, υλικών ζημιών, προστίμων ή διαφυγόντος κέρδους. O Επαγγελματίας Χρήστης υποχρεούται να ασφαλίζει τα μέσα μεταφοράς ή αναψυχής για όλους τους κινδύνους, διαφορετικά θα φέρει τον κίνδυνο των σωματικών ή υλικών ζημιών και γενικά την αστική ευθύνη

Σε περίπτωση χρέωσης κάρτας πληρωμής για προκαταβολή ή προεξόφληση μεταχρονολογημένης (μεταγενέστερης) υπηρεσίας ενοικίασης μέσου μεταφοράς ή αναψυχής προς τον πελάτη, η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εκκαθάρισης της συναλλαγής ή δέσμευσης του ποσού της συναλλαγής και αποδέσμευσης του με την παραλαβή ιδιόχειρα υπογεγραμμένης, από τον πελάτη, φόρμας επιστροφής και παράδοσης στην επιχείρηση ενοικιάσεων του μέσου μεταφοράς ή αναψυχής.
Ξενοδοχεία
 
Τυχών χρέωση κάρτας πληρωμής για ακυρωτικά κρατήσεων μέσα από τη VIVA PAYMENTS μπορεί να διενεργηθεί στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Άρθρο 8, Ν.1652/30-10-1986) εφόσον έχει ληφθεί η έγγραφη συναίνεση (ιδιόχειρη υπογραφή) του πελάτη επί του κειμένου ακυρωτικής πολιτικής / όρων χρήσης του Ξενοδοχείου στη γλώσσα του πελάτη καθώς και φωτο-αντίγραφο της (α) ταυτότητας ή του διαβατηρίου του πελάτη, (β) κάρτας πληρωμής του πελάτη, με εμφανή μόνο την εμπρόσθια όψη και καλυμμένα τα ενδιάμεσα ψηφία του αριθμού της.

Σε περίπτωση χρέωσης κάρτας πληρωμής για προκαταβολή ή προεξόφληση μεταχρονολογημένης (μεταγενέστερης) υπηρεσίας του ξενοδοχείου / ενοικιαζόμενων δωματίων προς τον πελάτη, η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εκκαθάρισης της συναλλαγής ή δέσμευσης του ποσού της συναλλαγής και αποδέσμευσης του με την παραλαβή check-out form, ιδιόχειρα υπογεγραμμένου από τον πελάτη.
Ειδικοί Όροι σε περίπτωση πληκτρολόγησης κάρτας πληρωμής
 
Στην περίπτωση πληκτρολόγησης κάρτας πληρωμής, όπου και εάν η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται, o Επαγγελματίας Χρήστης υποχρεούται πέρα από τις ενέργειες ταυτοποίησης και επαλήθευσης εκάστοτε πελάτη της ως νόμιμου κατόχου του της κάρτας πληρωμής να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
  • Λήψη ιδιόχειρης υπογραφής του πελάτη πάνω στο παραστατικό της συναλλαγής (απόδειξη ή τιμολόγιο ή φόρμα παραγγελίας κτλ) και διατήρησή του για διάστημα 12 μηνών.
  • Αντιπαραβολή της υπογραφής του πελάτη πάνω στο παραστατικό συναλλαγής με το δείγμα της στην αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριό του
  • Καταγραφή και τήρηση ονοματεπώνυμού, διεύθυνσης, αριθμού τηλέφωνου & διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πελάτη

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων της κάρτας πληρωμής με τα έγγραφα ταυτοποίησης του πελάτη ή γενικά αμφιβολιών ως προς την νομιμότητα της κατοχής της κάρτας πληρωμής, o Επαγγελματίας Χρήστης οφείλει να απόσχει από τη συναλλαγή και να ειδοποιεί άμεσα την VIVA PAYMENTS.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου για την ασφάλεια των συναλλαγών που διενεργούνται από την VIVA PAYMENTS ή επιμέρους χαρακτηριστικών της συναλλαγής, η VIVA PAYMENTS ενδέχεται να ζητήσει από τoν Επαγγελματία Χρήστη και o Επαγγελματίας Χρήστης οφείλει να παράσχει στην VIVA PAYMENTS παραστατικό της συναλλαγής ιδιόχειρα υπογεγραμμένο από τον πελάτη, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του πελάτη, φωτοαντίγραφο της εμπρόσθιας όψης της κάρτας πληρωμής του πελάτη με καλυμμένα τα ενδιάμεσα ψηφία του αριθμού της και οι, ιδιόχειρα υπογεγραμμένοι από τον πελάτη, Όροι Χρήσης & Ακυρωτική Πολιτική του Επαγγελματία Χρήστη τυπωμένοι στην γλώσσα του πελάτη.