Όροι Χρήσης


H VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. (στο εξής "VIVA PAYMENTS"’) με ΑΦΜ: 997671771/ ΔΟΥ ΦΑΕ Aθηνών έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου και είναι νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος για τη λειτουργία του εντός του Ευρωπαϊκού Oικονομικού Χώρου (ΕΟΧ-31), δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011 εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος και καταχωρημένο στο σχετικό Μητρώο που τηρεί. Η διεύθυνση των γραφείων και τα στοιχεία επικοινωνίας (φυσικής και διαδικτυακής) της VIVA PAYMENTS δημοσιεύονται εδώ.

H ‘VIVA PAYMENTS’ δραστηριοποιείται ως εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος και ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σχετικών με την έκδοση, χρήση και εξαργύρωση του. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και σε όσους τυχόν αυτοί παραπέμπουν (στο εξής ‘Όροι’).
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπουν τις σχέσεις του συνόλου των Χρηστών με την VIVA PAYMENTS. Ειδικότεροι ή/ και συμπληρωματικοί των παρόντων όροι μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας, του Χρήστη και της εκάστοτε Συναλλαγής. Επίσης, υφίστανται ειδικοί όροι που διέπουν τις επιμέρους διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παροχή των Υπηρεσιών. Όπου στους παρόντες Όρους γίνεται αναφορά σε ειδικότερους ή συμπληρωματικούς όρους γίνεται και αντίστοιχη παραπομπή (link). Αναφορικά με τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εκτός Ελλάδος, η VIVA PAYMENTS έχει ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες Εξαργύρωσης και τις υπηρεσίες πληρωμών και έκδοσης αποκλειστικά προς Επαγγελματίες Χρήστες, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον όρο 6.1.β των Ειδικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών σε Επαγγελματίες Χρήστες, ρητώς αποκλειομένων των υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά τους Ιδιώτες Χρήστες και σύμφωνα με τους αναλογικά εφαρμοζόμενους λοιπούς ακόλουθους όρους.  
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
 
Για το σκοπό των Όρων οι λέξεις και φράσεις που ακολουθούν θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται εδώ.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ: Συναλλαγή που επιχειρείται ή/ και εκτελείται μέσω του VIVA WALLET, των Μέσων Πληρωμής VIVA ή/και λοιπών Μέσων Πληρωμής στο πλαίσιο της οποίας πιστώνεται το Υπόλοιπο του VIVA WALLET του Χρήστη με ηλεκτρονικό χρήμα ισόποσης νομισματικής αξίας με αυτή της οποίας ο Χρήστης είναι δικαιούχος για νόμιμη αιτία, όπως αυτές εξειδικεύονται από την VIVA PAYMENTS.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Συναλλαγή που επιχειρείται ή/ και εκτελείται μέσω του VIVA WALLET ή/ και των Μέσων Πληρωμής VIVA ή/ και λοιπών Μέσων Πληρωμής στο πλαίσιο της οποίας ο Χρήστης καταβάλλει ποσό προς δικαιούχο, ανεξαρτήτως της υποκείμενης αιτίας, με το νομισματικό ισόποσο του οποίου χρεώνεται το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET του Χρήστη όπως αυτές εξειδικεύονται από την VIVA PAYMENTS.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: Συναλλαγή που αποσκοπεί στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος από την VIVA PAYMENTS και αποθήκευσή του στο VIVA WALLET, ίσης αξίας με τη νομισματική αξία του χρηματικού ισόποσου που καταβλήθηκε στην VIVA PAYMENTS για το σκοπό αυτό, πιστώνοντας αντίστοιχα το Υπόλοιπο.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ: Συναλλαγή που επιχειρείται ή/ και εκτελείται από τον Χρήστη με σκοπό την εξαργύρωση μέρους ή του συνόλου του ηλεκτρονικού χρήματος που είναι αποθηκευμένο στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET, είσπραξη του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και αντίστοιχη μείωση του Διαθεσίμου Ποσού.
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: Κάθε ποσό ηλεκτρονικού χρήματος και το ισόποσο της νομισματικής αξίας του το οποίο δεσμεύεται με πρωτοβουλία της VIVA PAYMENTS για λόγους εξασφάλισης της ιδίας ή και τρίτων δεκτών ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. αμφισβήτηση συναλλαγής, εκκρεμής διαδικασίας Επαλήθευσης Ταυτοποίησης Χρήστη κ.λπ.) στο οποίο δεν έχει πρόσβαση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη έως την αποδέσμευσή του.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: Η μη πίστωση άλλως μη παροχή δυνατότητας καταβολής του ποσού μιας Συναλλαγής στον δικαιούχο εντός της προβλεπόμενης στους Όρους προθεσμίας, η οποία πραγματοποιείται λόγω α) αμφισβήτησης της εν λόγω συναλλαγής ή/και β) διερεύνησης της Συναλλαγής από τη VIVA ή και από συνεργαζόμενους με αυτή Χρηματοπιστωτικούς Φορείς ή αρμόδιους τρίτους για οποιονδήποτε λόγο ή/και γ) εκκρεμούς διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του πληρωτή ή του δικαιούχου, και για όσο διάστημα διαρκούν οι ανωτέρω συνθήκες.
ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ: Οποιαδήποτε Συναλλαγή της οποίας εκκρεμεί η ολοκλήρωσή.
ΧΡΗΣΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ως αυτές παρέχονται εκάστοτε από την VIVA PAYMENTS υπό τους παρόντες Όρους.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οι υπηρεσίες έκδοσης και εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και οι υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η VIVA PAYMENTS στους Χρήστες όπως προσδιορίζονται και γνωστοποιούνται εκάστοτε από την VIVA PAYMENTS.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Το σύνολο του ισόποσου της νομισματικής αξίας του ηλεκτρονικού χρήματος που εμφαίνεται ως αποθηκευμένο στο VIVA WALLET το οποίο εκτός από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο περιλαμβάνει και το σύνολο των Εκκρεμών Συναλλαγών, Δεσμευμένων Ποσών και τυχόν μη εκκαθαρισμένων χρεώσεων και πιστώσεων για οποιονδήποτε λόγο.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Το ισόποσο της νομισματικής αξίας του αποθηκευμένου ηλεκτρονικού χρήματος στο VIVA WALLET που είναι διαθέσιμο για την εκτέλεση Συναλλαγών Πληρωμής και Εξαργύρωσης.
ΙΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: Ο Χρήστης που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στην επαγγελματική του δραστηριοποίηση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: Ο Χρήστης που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για την εκτέλεση Συναλλαγών που εμπίπτουν στην επαγγελματική του δραστηριοποίηση.
VIVA WALLET: το ηλεκτρονικό πορτοφόλι που ανοίγει και τηρεί ο εκάστοτε Χρήστης στην VIVA PAYMENTS το οποίο πιστώνεται και χρεώνεται αντίστοιχα με το ισόποσο της νομισματικής αξίας του ηλεκτρονικού χρήματος που διακινείται στο πλαίσιο Συναλλαγών που πραγματοποιεί ο Χρήστης μέσω των Υπηρεσιών και, το οποίο παρέχει την δυνατότητα στον Χρήστη να διαχειρίζεται τις Υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών που παρέχει η VIVA PAYMENTS καθώς και υπηρεσίες συνδεομένων με αυτήν επιχειρήσεων ή και τρίτων.
ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: όπως ορίζεται στην Οδηγία 2007/64/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 3862/2010 ως εκάστοτε ισχύει.
ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ VIVA: το μέσο πληρωμής, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2007/64/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 3862/2010 ως εκάστοτε ισχύει, και το οποίο εκδίδεται από την VIVA PAYMENTS και μπορεί να ενσωματώνεται σε ηλεκτρονικό, ψηφιακό, έγχαρτο ή μαγνητικό μέσο ή να είναι και άϋλο (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά προπληρωμένες κάρτες VIVA WALLET).
Εντολή Επαναλαμβανόμενης Συναλλαγής: η εντολή που μπορεί να δίδει Χρήστης στη VIVA PAYMENTS εξουσιοδοτώντας την να προβαίνει κατ΄ επανάληψη σε συγκεκριμένες συναλλαγές τις οποίες έχει προεγκρίνει ως προς το ύψος τους, ή/και το είδος ή/και την περιοδικότητά τους.
Τραπεζικός Λογαριασμός VIVA PAYMENTS: Ο Τραπεζικός Λογαριασμός που τηρεί η VIVA PAYMENTS σε αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα του ΕΟΧ και ο οποίος γνωστοποιείται εγγράφως στον Χρήστη για τους σκοπούς της παρούσας.
Ταυτοποιημένος Τραπεζικός Λογαριασμός: Ο ενεργός τραπεζικός λογαριασμός που τηρείται στο όνομα του εκάστοτε Χρήστη σε αναγνωρισμένο Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα, και του οποίου ο Χρήστης έχει ταυτοποιηθεί ως νόμιμος δικαιούχος σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στους Όρους.
Ταυτοποιημένη Κάρτα Πληρωμής: Η ενεργή προπληρωμένη, πιστωτική ή/ και χρεωστική κάρτα πληρωμής, εκδόσεως αναγνωρισμένου φορέα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Καρτών (VISA & MASTERCARD) της οποίας ο Χρήστης έχει ταυτοποιηθεί ως νόμιμος δικαιούχος και κάτοχος σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στους Όρους.
VIVA SPOTS: Τα σημεία στα οποία υφίσταται φυσική εγκατάσταση οποιαδήποτε μορφής της VIVA PAYMENTS ή Αντιπροσώπου VIVA ή μέσω των οποίων διανέμεται ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδει η VIVA PAYMENTS.
Cookies: αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιεί ο Χρήστης από τον εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) ώστε αυτές να ανακτώνται αυτόματα κάθε φορά που ο Χρήστης επισκέπτεται τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο σελίδα προς διευκόλυνση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: όπως ορίζεται στην Οδηγία 2011/83/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τον  Ν. 2251/1994, ως εκάστοτε ισχύει.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Οποιοδήποτε αίτημα Χρήστη για επιστροφή ηλεκτρονικού χρήματος που κατέβαλλε στο πλαίσιο Συναλλαγής Πληρωμής υπό την ιδιότητά του ως πληρωτής σε τρίτο.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ: Οποιοδήποτε αίτημα από οποιονδήποτε τρίτο πληρωτή για επιστροφή σε αυτόν ποσού που κατέβαλλε στον Χρήστη στο πλαίσιο Συναλλαγής Είσπραξης.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ VIVA: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν Υπηρεσίες εξ ονόματος της VIVA PAYMENTS και των οποίων η δραστηριοποίηση αυτή έχει εγκριθεί και καταχωρηθεί αρμοδίως από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: όπως ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 2472/1997 ως ισχύει και σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη σχετική εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ: Η διαδικασία πιστοποίησης των ταυτοποιημένων πληροφοριών που έχει παράσχει ο Χρήστης.
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαδικασία που ακολουθείται για την επιβεβαίωση των στοιχείων που εισάγει και γνωστοποιεί ο Χρήστης στο πλαίσιο της παρούσης αναφορικά με την ταυτότητά του, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις Συναλλαγές που επιχειρεί.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Tο ισόποσο Συναλλαγών που επιτρέπεται να εκτελεί η Επιχείρηση χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της VIVA PAYMENTS ή/ και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επαλήθευση των στοιχείων ταυτοποίησης του Χρήστη.
ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το ενσώματο ή ψηφιακό, χρεωστικό, πιστωτικό ή/και προπληρωμένο μέσο πληρωμής που επιτρέπει στον νόμιμο κάτοχο του την ολοκλήρωση Συναλλαγών Πληρωμής και έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένους φορείς του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
ΚΩΔΙΚΟΣ VIVA E-MONEY: Ο ειδικός, προπληρωμένος, ηλεκτρονικός, αριθμητικός κωδικός ο οποίος εκδίδεται από τη VIVA PAYMENTS και διανέμεται μέσω Αντιπροσώπου Viva στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Free POS (αναλυτικοί όροι εδώ) και στον οποίο αποθηκεύεται ηλεκτρονικό χρήμα συγκεκριμένης νομισματικής αξίας, με τον οποίο οι Χρήστες δύνανται να πραγματοποιούν Συναλλαγές Φόρτισης, με ισόποση πίστωση του VIVA WALLET τους.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
 
Αντικείμενο των Όρων είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των Χρηστών και της VIVA PAYMENTS αναφορικά με την παροχή και λήψη των Υπηρεσιών.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
  1. Οι Υπηρεσίες απευθύνονται και παρέχονται μόνο σε πρόσωπα άνω των 18 ετών που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα
  2. Προϋπόθεση για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας από την VIVA PAYMENTS αποτελεί η ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη και ανοίγματος VIVA WALLET. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, ανοίγματος και ενεργοποίησης VIVA WALLET διαφοροποιούνται ανάλογα με την αξία και τις κατηγορίες Συναλλαγών που επιθυμεί να πραγματοποιεί ο Χρήστης.
  3. Προϋποθέσεις και όροι Εγγραφής
   1. Η εγγραφή κάθε Χρήστη πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της VIVA PAYMENTS (www.vivawallet.com) με συστημική καθοδήγηση του Χρήστη ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει και το είδος των Υπηρεσιών που προτίθεται να λάβει.
   2. Κάθε Χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται συστημικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει. Συστήνεται σε κάθε Χρήστη να προβεί σε εκτύπωση ή/ και σε αποθήκευσή των Όρων που αποδέχθηκε σε ανθεκτικό στο χρόνο μέσο. Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η ικανότητα προς δικαιοπραξία.
   3. Κάθε Χρήστης οφείλει να καταχωρεί κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία:
    1. έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e mail’) η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο,
    2. αριθμό κινητής σύνδεσης τηλεφωνίας της οποίας είναι συνδρομητής ή κάτοχος,
    3. μοναδικό συνθηματικό πρόσβασης (‘password’) στο VIVA WALLET του, το οποίο θα σχηματίσει ο ίδιος με τη συστημική καθοδήγηση της VIVA PAYMENTS.
   4. Ο Χρήστης αναφορικά με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρεί:
    1. εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής,
    2. οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.
   5. Ο Χρήστης αναφορικά με τον αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που καταχωρεί:
    1. εγγυάται ότι είναι ο συνδρομητής ή/ και νόμιμος χρήστης του αριθμού και της αντίστοιχης σύνδεσης
    2. εγγυάται ότι ο αριθμός αυτός είναι ταυτοποιημένος στο όνομά του ως συνδρομητή ή νόμιμου χρήστη.
   6. Αναφορικά με τον κωδικό πρόσβασης ο Χρήστης οφείλει:
    1. να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και να μην τον αποκαλύπτει και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους, ii. να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας.
    2. να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης VIVA WALLET που έχει ανατεθεί σε άλλον Χρήστη που ενδέχεται περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο.
   Η VIVA PAYMENTS δεν θα ζητήσει από το Χρήστη ,ποτέ και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail), να της αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης στο VIVA WALLET του. Κάθε επικοινωνία (τηλεφωνική ή μέσω E-mail) στην οποία ζητείται από τον Χρήση ο κωδικός πρόσβασης στο VIVA WALLET του θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον Χρήστη. Αν ο Χρήστης γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το E-mail και τον κωδικό πρόσβασης στο VIVA WALLET του, τότε ο Χρήστης φέρει την ευθύνη και για τις συνέπειες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση όπως ενδεικτικά πρόσβαση του τρίτου προσώπου στο διαθέσιμο υπόλοιπο του VIVA WALLET του για τη διενέργεια συναλλαγών, πρόσβαση σε ιστορικό συναλλαγών και στοιχεία ταυτοποίησης, αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του Χρήστη, μπλοκάρισμα του Χρήστη για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του VIVA WALLET,κ.ά. Αν ο Χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του (π.χ. κωδικός πρόσβασης E-mail) έχουν υποκλαπεί, ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα τη VIVA PAYMENTS στα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιούνται εδώ.
   Η VIVA PAYMENTS μπορεί να ζητήσει την καταχώριση επιπλέον στοιχείων από κάθε Χρήστη στο πλαίσιο της διαδικασίας Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης ανάλογα με το κατηγορία που ανήκει, το είδος ή/ και το ύψος των Συναλλαγών που διενεργεί αλλά και βάσει άλλων κριτηρίων που μπορεί να διαμορφώσει κατά περίπτωση.
   Σε περίπτωση Χρηστών που είναι νομικά πρόσωπα, η καταχώριση στοιχείων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Από μόνη την καταχώριση τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο που ενεργεί την καταχώριση και εγγραφή είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Χρήστη που είναι νομικό πρόσωπο δικαιούται να παράσχει πρόσβαση σε επιμέρους λειτουργίες του VIVA WALLET σε τρίτα πρόσωπα αποκλειστικά με δική του ευθύνη σύμφωνα με την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής και εξουσιοδότησής τους από τον ίδιο και αποδοχής της εξουσιοδότησης από τα πρόσωπα αυτά. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να αναζητά οποτεδήποτε πληροφορίες για την τεκμηρίωση και την επαλήθευση της παροχής τέτοιου είδους εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο VIVA WALLET καθώς της ταυτότητας των προσώπων προς τα οποία έχει παρασχεθεί και ο Χρήστης νομικό πρόσωπο οφείλει να τις παρέχει.
   Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των παρόντων όρων (ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές τύπου tablet, κινητά τηλέφωνα) να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα ειδικά προγράμματα ασφάλειας (όπως λ.χ αντιϊκό πρόγραμμα) προς αποφυγή και απόκρουση προσβολών από κακόβουλο λογισμικό.
4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
  1. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει την αλήθεια και την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί ο Χρήστης και να εφαρμόζει οποτεδήποτε διαδικασίες Επαλήθευσης-Ταυτοποίησης με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Χρήστη.
  2. Οι κανόνες και οι διαδικασίες Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης που εφαρμόζονται σχεδιάζονται, επιλέγονται και εφαρμόζονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
   1. το είδος του Χρήστη ή/ και
   2. το είδος των Συναλλαγών που πραγματοποιεί ή/και
   3. το ύψος της αξίας των συναλλαγών που πραγματοποιεί
  3. Η εφαρμογή διαδικασιών Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης αποσκοπεί στην διασφάλιση διενέργειας συναλλαγών με ασφάλεια, την πρόληψη και καταστολή της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (‘AML’). Για το λόγο αυτό οι διαδικασίες Ταυτοποίησης και Επαλήθευσης των Χρηστών και οι πολιτικές που εφαρμόζει η VIVA PAYMENTS για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται και επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της VIVA PAYMENTS με την ισχύουσα νομοθεσία περί AML και γνωστοποιούνται εκάστοτε στον διαδικτυακό τόπο της VIVA PAYMENTS. Ο εκάστοτε δε Χρήστης καθοδηγείται συστημικά ως προς την διαδικασία Ταυτοποίησης και Επαλήθευσης που πρέπει να ακολουθήσει ανάλογα με τα υπό 4.2 ανωτέρω οριζόμενα.
  4. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε Χρήστη στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπό του ή/ και στο πρόσωπο που εκπροσωπεί, τις Συναλλαγές που διενεργούνται με χρήση των Υπηρεσιών καθώς και τρίτα πρόσωπα που συμμετέχουν ή εμπλέκονται στις Συναλλαγές αυτές, κατ' εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών της ή και μεμονωμένων μέτρων που λαμβάνει για την επαλήθευση και ταυτοποίηση των Χρηστών της, πολλώ δε μάλλον σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (‘AML’) .
  5. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε Χρήστη, και αυτός οφείλει να συμμορφωθεί, να προβεί στην εκτέλεση ενεργειών που μπορεί να εμπλέκουν και τρίτα μέρη με σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων που καταχωρεί και την ταυτοποίηση τους.
  6. Η VIVA PAYMENTS εφαρμόζει διαδικασίες Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης των Χρηστών με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο Χρήστης όπως του γνωστοποιείται συστημικά από την VIVA PAYMENTS. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί μονομερώς τις εφαρμοστέες πολιτικές και διαδικασίες και τις επιμέρους ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αυτές και να εφαρμόζει μεμονωμένες ενέργειες κατά περίπτωση και κατά την κρίση της προς εκπλήρωση του σκοπού τους, όπως προβλέπεται στον Όρο 4.3.
  7. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν και να καταχωρούν αληθή, ακριβή, επαρκή και έγκυρα στοιχεία και υλικό τεκμηρίωσης και οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης που τους υποδεικνύεται, άμεσα και μόλις τους ζητηθεί από τη VIVA PAYMENTS. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι παράλειψη ή αποτυχία πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της VIVA PAYMENTS στο πλαίσιο διαδικασιών και ενεργειών Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια της VIVA PAYMENTS τη μονομερή αναστολή της παροχής Υπηρεσιών, την δέσμευση του Διαθέσιμου Υπολοίπου του VIVA WALLET ή/ και την καταγγελία της παρούσης, αζημίως για την ίδια, για σπουδαίο λόγο.
  8. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ Ιδιώτη Χρήστη και Επαγγελματία Χρήστη ως ορίζονται ανωτέρω καθώς και την υποχρέωσή του να εγγραφεί στη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τη σωστή του Ιδιότητα, αναλόγως του τρόπου με το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιεί το VIVA WALLET του και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη VIVA PAYMENTS. Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι Χρήστης ο οποίος έχει εγγραφεί και ταυτοποιηθεί στη VIVA PAYMENTS ως Ιδιώτης Χρήστης, κατά παράβαση των παρόντων όρων χρησιμοποιεί το VIVA WALLET του ως Επαγγελματίας Χρήστης, η VIVA PAYMENTS δύνανται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να μετατρέψει άμεσα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη το VIVA WALLET του σε επαγγελματικής χρήσης εφαρμόζοντας απολογιστικά για όλο το διάστημα λειτουργίας του και για όλες τις συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει ο Χρήστης, τις πρόσθετες χρεώσεις βάσει τους ισχύοντος τιμοκαταλόγου που εφαρμόζεται για Επαγγελματίες Χρήστες ( βλ. εδώ) ωσάν να είχε εξαρχής εγγραφεί με αυτή την ιδιότητα στη VIVA PAYMENTS.
5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 
  1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ
   1. Οι ισχύουσες χρεώσεις των εκάστοτε παρεχόμενων Υπηρεσιών VIVA PAYMENTS δημοσιεύονται εδώ.
   2. Η τροποποίηση των χρεώσεων εμπίπτει στις διατάξεις του Όρου 11 περί τροποποίησης της σύμβασης.
   3. Οι χρεώσεις της VIVA PAYMENTS για την παροχή Υπηρεσιών προς τους Χρήστες καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο παροχής της Υπηρεσίας στην οποία αφορούν.
   4. Οποιοδήποτε ποσό Επιστροφής από Χρήστη καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μόλις γνωστοποιηθεί στον Χρήστη το αίτημα Επιστροφής από την VIVA PAYMENTS, υπό την επιφύλαξη διατάξεων περί Δέσμευσης Ποσού η οποία δύναται να αναστέλλει την είσπραξη κατά την κρίση της VIVA PAYMENTS.
   5. Η VIVA PAYMENTS εισπράττει τα οφειλόμενα ποσά μόλις καταστούν ληξιπρόθεσμα με άμεση χρέωση και αντίστοιχη μείωση του Διαθέσιμου Υπολοίπου του VIVA WALLET του Χρήστη χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση προς αυτό. Με την αποδοχή των Όρων ο Χρήστης ρητώς και ανεπιφύλακτα εξουσιοδοτεί την VIVA PAYMENTS για την εκτέλεση της αντίστοιχης χρέωσης του VIVA WALLET καθώς και για την χρέωση και είσπραξή τους μέσω των Μέσων Πληρωμών VIVA που συνδέονται με αυτό. Ληξιπρόθεσμες χρεώσεις της VIVA PAYMENTS που χρεώθηκαν στο VIVA WALLET αλλά δεν εισπράχθηκαν λόγω έλλειψης επαρκούς Διαθέσιμου Υπολοίπου, εισπράττονται κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης τυχόν χρέωσης μόλις και στο βαθμό που το Διαθέσιμο Υπόλοιπο καταστεί επαρκές.
   6. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι απεικόνιση των οφειλομένων προς την VIVA PAYMENTS ποσών στις λογιστικές καταστάσεις της VIVA PAYMENTS ή/ και επικαιροποιημένη λογιστική απεικόνιση των κινήσεων και του Διαθεσίμου Υπολοίπου του VIVA WALLET που εκδίδεται από την VIVA PAYMENTS αποτελούν πλήρη απόδειξη των οφειλομένων από τον εκάστοτε Χρήστη προς τη VIVA PAYMENTS και αντίστροφα, μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης, ικανών να τεκμηριώσουν την πλήρη απόδειξη της απαίτησης, εκπληρώνοντας επαρκώς τις προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής για την είσπραξη αυτών και των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της VIVA PAYMENTS ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος που εποπτεύεται ως προς την λειτουργία του από την Τράπεζα της Ελλάδος ως μέρος του Χρηματοοικονομικού συστήματος.
  2. ΥΠΟΛΟΙΠΑ
   1. Το Υπόλοιπο του VIVA WALLET κάθε Χρήστη διαμορφώνεται με βάση τις χρεώσεις και πιστώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους.
   2. Το Υπόλοιπο του VIVA WALLET σε ηλεκτρονικό χρήμα μπορεί να περιλαμβάνει ποσά που αντιστοιχούν σε Συναλλαγές Πληρωμής, Είσπραξης, Φόρτισης ή Εξαργύρωσης που δεν έχουν εκκαθαριστεί ή ολοκληρωθεί.
   3. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι μόνο το ηλεκτρονικό χρήμα που αντιστοιχεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια οποιασδήποτε Συναλλαγής που απαιτεί χρέωση του Χρήστη ή/ και να εξαργυρωθεί.
   4. Οποιαδήποτε εντολή χρέωσης του VIVA WALLET για την ολοκλήρωση της οποίας δεν επαρκεί το Διαθέσιμο Υπόλοιπο, δεν εκτελείται και παραμένει Εκκρεμής Συναλλαγή.
  3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
   1. Οι χρεώσεις του VIVA WALLET πραγματοποιούνται άμεσα και μόλις δοθεί η σχετική εντολή από τον Χρήστη η αντίστοιχη Συναλλαγή ολοκληρώνεται εντός της ιδίας ή της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο βαθμό που αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την VIVA PAYMENTS και δεν απαιτείται περαιτέρω προθεσμία από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
   2. Οι πιστώσεις του VIVA WALLET πραγματοποιούνται στο κλείσιμο κάθε εργάσιμης ημέρας αναφορικά με τις Συναλλαγές Είσπραξης το αντίτιμο των οποίων εισπράχθηκε εντός της προηγούμενης ημέρας.
   3. Οι πιστώσεις του VIVA WALLET αναφορικά με τις Συναλλαγές Φόρτισης πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο στο βαθμό που αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την VIVA PAYMENTS και δεν απαιτείται περαιτέρω προθεσμία από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
  4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΩΝ
   Η VIVA PAYMENTS έχει δικαίωμα να δεσμεύει οποιοδήποτε ποσό πιστώνεται στοVIVA WALLET και να μην το καθιστά μέρος του Διαθέσιμού Υπολοίπου σε περίπτωση που:
   1. εκκρεμούν μη εκκαθαρισμένες Χρεώσεις του VIVA WALLET ή Επιστροφές από τον Χρήστη και εν γένει το ποσό αντιστοιχεί σε Εκκρεμή Συναλλαγή,
   2. πιθανολογείται βάσιμα ή έχει τελεστεί παράβαση των Όρων ή των οδηγιών της VIVA PAYMENTS από τον Χρήστη και για όσο χρόνο αυτό διερευνάται σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία,
   3. αντιστοιχεί σε Συναλλαγές που τελούν υπό καθεστώς Δέσμευσης Συναλλαγής.
   4. εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας Επαλήθευσης- Ταυτοποίησης του Χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 4 ανωτέρω.
  5. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 4.8 ανωτέρω η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει απολογιστικά χρεώσεις στο VIVA WALLET του Χρήστη για το σύνολο των συναλλαγών που αυτός έχει εκτελέσει, εάν διαπιστωθεί ότι οι συναλλαγές αυτές έγιναν στο πλαίσιο διαφορετικής ιδιότητας εγγραφής και ταυτοποίησης Χρήστη στη VIVA PAYMENTS, ήτοι υπό την ιδιότητά του ως Ιδιώτη Χρήστη αντί Επαγγελματία Χρήστη. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι υπόχρεος άμεσης εξόφλησης της εν λόγω οφειλής του στη VIVA PAYMENTS.
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 
  1. Στο μέτρο που οι παρεχόμενες Υπηρεσίες απευθύνονται σε Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως Καταναλωτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.
  2. Χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και το άρθρο 4α του ελληνικού Ν. 2251/1994 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα και αζημίως. Υπαναχώρηση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί πλήρως κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει οφείλει να εξοφλήσει τις χρεώσεις της VIVA PAYMENTS που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες που έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας.
  3. Αναφορικά με το δικαίωμα πληροφόρησης Χρήστη υπό την ιδιότητά του ως Καταναλωτή, οι σχετικές διατάξεις εντάσσονται στον Όρο 7 περί πληροφόρησης των Χρηστών από την VIVA PAYMENTS.
  4. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ του Χρήστη και της VIVA PAYMENTS δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εν προκειμένω της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ".
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
  1. Συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν προσεκτικά το σύνολο των πληροφοριών που εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο της VIVA PAYMENTS καθώς και τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αυτοί παραπέμπουν πριν από την αποδοχή τους. Για κάθε διευκρίνιση αναφορικά με τους Όρους και τις Υπηρεσίες οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της VIVA PAYMENTS στα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιούνται εδώ.
  2. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της VIVA PAYMENTS και των Χρηστών πραγματοποιείται μέσω της δηλωθείσας από τον Χρήστη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού κινητής τηλεφωνίας που καταχωρήθηκαν κατά την διαδικασία εγγραφής καθώς και μέσω του προφίλ του Χρήστη. Σε περίπτωση που απαιτείται η επίδοση φυσικού εγγράφου στον Χρήστη αυτή εγκύρως πραγματοποιείται στην δηλωθείσα από τον Χρήστη ταχυδρομική διεύθυνση άλλως σε αυτή που προκύπτει βάσει ανεξαρτήτων τρίτων πηγών.
  3. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που έχει καταχωρήσει στην VIVA PAYMENTS αναφορικά με την δημιουργία του προφίλ του, ο Χρήστης οφείλει να προσαρμόζει αντίστοιχα το προφίλ του καθοδηγούμενος ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες συστημικά από την VIVA PAYMENTS. Σε περίπτωση μεταβολής του προφίλ Χρήστη η VIVA PAYMENTS μπορεί να ζητήσει την επιβεβαίωση ή/ και ταυτοποίηση των μεταβληθέντων στοιχείων ακολουθώντας την διαδικασία Επιβεβαίωσης και Ταυτοποίησης.
  4. Η VIVA PAYMENTS παρέχει στους Χρήστες κάθε πληροφορία που αυτοί ζητούν σχετικά με VIVA PAYMENTS, τη δραστηριότητά της ως εποπτευομένου Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος, τις Υπηρεσίες και τα επιμέρους στοιχεία αυτών. Σε περίπτωση που οι αιτούμενες πληροφορίες είναι δημοσιευμένες, η υποχρέωση πληροφόρησης μπορεί να εκπληρώνεται και με παραπομπή του αιτούντος στα δημοσιευμένα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση η πληροφόρηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και τον διαδικτυακό τόπο της VIVA PAYMENTS. Προσωποποιημένη ενημέρωση μπορεί να γίνεται και μέσω ανάρτησης στο προσωπικό ηλεκτρονικό προφίλ του Χρήστη.
  5. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα υπό όρους χρέωσης της παροχής πληροφοριών η οποία σε κάθε περίπτωση είναι εύλογη και προσανατολισμένη στο κόστος της.
  6. Η VIVA PAYMENTS παρέχει στους Χρήστες πληροφορίες που απαιτούνται για τη διασταύρωση των χρεώσεων και πιστώσεων του VIVA WALLET και πραγματοποίησης Συναλλαγών μέσω αυτού και των άλλων μέσων πληρωμής εκδόσεως της ιδίας που συνδέονται με αυτό.
  7. Συγκεκριμένα, η VIVA PAYMENTS οφείλει να παρέχει στους Χρήστες τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
   1. Τα στοιχεία που της επιτρέπουν να ταυτοποιήσει μία Συναλλαγή και καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με μια Συναλλαγή.
   2. Το ποσό μίας Συναλλαγής στο νόμισμα στο οποίο πιστώνεται το VIVA WALLET.
   3. Το ποσό που αντιστοιχεί στις επιβαρύνσεις μίας Συναλλαγής, την ανάλυσή του ή τον τυχόν τόκο.
   4. Την τυχόν συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την Συναλλαγή και το ποσό της πριν την μετατροπή του.
   5. Την ημερομηνία αξίας για την πίστωση του VIVA WALLET.
  8. Τις πληροφορίες αυτές γνωστοποιεί η VIVA PAYMENTS στον Χρήστη συγκεντρωτικά στο βαθμό που εφαρμόζονται στις Συναλλαγές του επικαιροποιημένες τουλάχιστον στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα μέσω ανάρτησης στο ηλεκτρονικό προφίλ του παρέχοντας του τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσει σε ανθεκτικό στο χρόνο μέσο.
  9. Σε περίπτωση που η VIVA PAYMENTS αρνηθεί την εκτέλεση μίας Συναλλαγής οφείλει να ενημερώνει τον Χρήστη για την άρνηση καθώς και, εφόσον είναι δυνατόν για τους λόγους άρνησης καθώς και για τον τρόπο επανόρθωσης, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η VIVA PAYMENTS μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλει χρέωση για την παροχή της εν λόγω ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι η άρνηση είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη.
  10. Επιπλέον των όποιων υποχρεώσεων περί γνωστοποίησης στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και περί της γνωστοποίησης των μεταβολών αυτών, αναλαμβάνει ο Χρήστης στο πλαίσιο της Ταυτοποίησης και Επαλήθευσης, ο Χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στη VIVA κάθε μεταβολή οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που δηλώθηκε ή γνωστοποιήθηκε στη VIVA PAYMENTS ενόψει και στο πλαίσιο της λήψης των Υπηρεσιών ιδιαίτερα, δε, εφόσον δύναται να επηρεάσει την παροχή ή λήψη τους. Η γνωστοποίηση των μεταβολών αυτών θα πραγματοποιείται μέσω του VIVA WALLET συστημικά, το αργότερο έως την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωσή τους.
  11. Μέχρι την κατά τα παραπάνω γνωστοποίηση της μεταβολής στη VIVA PAYMENTS, ο Επαγγελματίας Χρήστης ουδέν δικαίωμα έχει να αντιτάξει στη VIVA PAYMENTS οποιοδήποτε ισχυρισμό, ένσταση ή επιχείρημα που στηρίζεται στη μη γνωστοποιηθείσα μεταβολή.
8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ
 
  1. Οι Χρήστες παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA PAYMENTS αρχείου προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του αντίστοιχου ελληνικού Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAYMENTS.
  2. Τα δεδομένα που αφορούν στους Χρήστες συλλέγονται από τις παρεχόμενες από τους Χρήστες πληροφορίες καθώς και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπου τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευτεί.
  3. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών που ζητούν οι Χρήστες. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων αυτών προβλέπονται εδώ.
  4. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής των Υπηρεσιών. Επιπλέον, μπορεί να προβαίνει σε διασύνδεση των αρχείων που τηρεί με αντίστοιχα αρχεία που τηρούν συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις ή και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι Χρήστες με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχουν την συγκατάθεσή τους για τη διαβίβαση και τη διασύνδεση αυτή. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε περαιτέρω ενημερώσεις και αιτήματα παροχής συγκατάθεσης εφόσον κρίνει ότι απαιτείται και σε κάθε περίπτωση θα προβαίνει στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές.
  5. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία διαβίβαση των στοιχείων ή διασύνδεση αρχείων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής των αιτούμενων από τον Χρήστη Υπηρεσιών ή την μονομερή αναστολή της παροχής Υπηρεσιών, την δέσμευση του Διαθέσιμου Υπολοίπου του VIVA WALLET του Χρήστη ή/ και τη μονομερή καταγγελία της παρούσας αζημίως για την VIVA PAYMENTS.
  6. Οι Χρήστες συγκατατίθενται στη γνωστοποίηση των στοιχείων (π.χ. στοιχεία συνδρομητή ή χρήστη, στοιχεία θέσης κ.λ.π) και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και της VIVA PAYMENTS προς τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τις Τράπεζες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή των Υπηρεσιών ή και στην έκδοση και διαχείριση Μέσων Πληρωμής και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αλλά και στις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και καταστολής τυχόν αξιόποινων πράξεων.
  7. Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Χρηστών και των Συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση οριστικής λύσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ της VIVA PAYMENTS και Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο ή/ και οριστικής απενεργοποίησης του VIVA WALLET και των Μέσων Πληρωμών VIVA που είχε ενεργοποιήσει στο πλαίσιο αυτής, η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί τα εκ του νόμου απαιτούμενα δεδομένα για όσο χρόνο προβλέπεται. Η πρόσβαση και η διαχείριση των δεδομένων αυτών από τον αντίστοιχο Χρήστη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  8. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών. Τα cookies που κατ’ αρχήν χρησιμοποιεί η VIVA PAYMENTS εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
   1. Cookies απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο Χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης.
   2. Cookies απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση.
   3. Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του Χρήστη.
   4. Cookies απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
   5. Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του Χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας.
  9. Η VIVA PAYMENTS σε συνέχεια οποιασδήποτε μεταβολής στη φύση των cookies που χρησιμοποιεί κατά τρόπο ώστε η χρήση τους να απαιτεί πλέον την ενημέρωση και λήψη της συγκατάθεσης του Χρήστη για την εγκατάστασή τους, θα ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας, προκειμένου να λάβει τη συγκατάθεσή τους για την εγκατάσταση των εν λόγω αρχείων.
  10. Η VIVA PAYMENTS εφαρμόζει πολιτική απορρήτου αναφορικά με τις πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται καθώς επίσης και πολιτική ασφαλείας σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών. Συστήνεται στους Χρήστες να πληροφορηθούν σχετικά με τις πολιτικές Απορρήτου και Ασφαλείας που εφαρμόζει η VIVA PAYMENTS εδώ Η VIVA PAYMENTS δεν παρέχει πιστοποίηση πληρωμών βάσει πρωτοκόλλου πιστοποίησης 3D-Secure.
  11. Η VIVA PAYMENTS καθώς και κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή οργανισμός που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία ολοκλήρωσης της παροχής των Υπηρεσιών (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνεργαζόμενα με τη VIVA PAYMENTS πιστωτικά ιδρύματα, Διεθνείς Οργανισμοί Visa, MasterCard κ.λπ) έχουν δικαίωμα να αναζητούν πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία πληροφοριών και βάσεις δεδομένων που τηρούνται νόμιμα σχετικά με την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του Χρήστη και σχετικά με τις συναλλαγές που επιχειρεί καθώς και άλλων συνδεδεμένων, άμεσα ή έμμεσα, με τον Χρήστη προσώπων και για τον σκοπό αυτό ο Χρήστης παρέχει ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή του.
  12. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να προβεί στην καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ της με τους Χρήστες για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και απόδειξης μίας συνομιλίας ή/και μίας συναλλαγής τηρουμένων των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων κυρίως περί ενημέρωσης έναρξης και λήξης της καταγραφής. Οι Χρήστες αποδέχονται την καταγραφή και αναλαμβάνουν να ενημερώσουν το σύνολο των προστηθέντων τους σχετικά με την πιθανότητα της καταγραφής των συνομιλιών τους, επιπλέον των όποιων διαδικασιών ενημέρωσης περί έναρξης και λήξης της καταγραφής μίας συνομιλίας λαμβάνει η VIVA PAYMENTS σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
  1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται δυνάμει του το Ελληνικού δικαίου . Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουν κάθε τυχόν μεταξύ τους διαφωνία φιλικά.
  2. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία αναφορικά με την παροχή των Υπηρεσιών στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την παράβαση των διατάξεων των τίτλων ΙΙΙ και ΙV του Μέρους Πρώτου του Ν.3862/2010, υπό την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την επίλυση των διαφορών .
  3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των Χρηστών και της VIVA PAYMENTS είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρ. 11 του Ν. 2251/1994. Στο μέτρο που οι Χρήστες, στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας δεν φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή, εάν επιθυμούν τον φιλικό διακανονισμό/ διευθέτηση μία διαφοράς συνιστάται να συμβουλεύονται εκ των προτέρων τις ανωτέρω αρχές σχετικά με την κατά περίπτωση αρμοδιότητά τους. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέρω φορείς συνεργάζονται ενεργά με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Περαιτέρω των ανωτέρω οποιοδήποτε από τα μέρη, πριν από την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια ή τις ανωτέρω αρχές προς επίλυση διαφοράς που τυχόν προέκυψε στο πλαίσιο της παρούσης έχει δικαίωμα να προσφύγει σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με την Οδηγία 2008/52/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 3898/2010 ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς αυτής.
  5. Σε κάθε περίπτωση μη προσφυγής ή επίτευξης φιλικής ή εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 
  1. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης συμφωνείται αορίστου χρόνου με έναρξη κατά την ημερομηνία αποδοχής των Όρων.
  2. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης, όπως προβλέπεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, η καταγγελία γίνεται εγγράφως και γνωστοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα επί αποδείξει παραλαβής. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο της εκάστοτε οριζόμενης ελάχιστης προθεσμίας προειδοποίησης ή προθεσμίας συμμόρφωσης, εφόσον έχει ορισθεί, η οποία προσμετρά από την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής της καταγγελίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω όχληση.
  3. Οποιοσδήποτε Χρήστης ή η VIVA PAYMENTS έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση αναιτίως, υπό την προϋπόθεση γνωστοποίησης της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενό τους, ο μεν Χρήστης τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν, η δε VIVA PAYMENTS τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν.
  4. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων Όρων ή της ισχύουσας νομοθεσίας από οποιονδήποτε Χρήστη ή την VIVA PAYMENTS ο αντισυμβαλλόμενος του παραβιάζοντος κατά περίπτωση έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση. Αντίστοιχα οποιοδήποτε από τα μέρη έχει δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο με άμεση ισχύ της καταγγελίας δηλαδή χωρίς να απαιτείται προειδοποίηση. Ρητώς, αλλά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούνται ως σπουδαίοι λόγοι που δικαιολογούν την καταγγελία η απενεργοποίηση του VIVA WALLET σύμφωνα με το Όρο 10.5, η αναστολή του VIVA WALLET για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, η πτώχευση, η θέση σε εκκαθάριση, η θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει η λύση ή παύση της λειτουργία της επιχείρησης οποιουδήποτε από τα μέρη για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτή την περίπτωση:
   1. Το μέρος που καταγγέλλει έχει δικαίωμα να θέσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προθεσμία προς συμμόρφωση.
   2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 10.2 ανωτέρω.
  5. Επίσης η VIVA PAYMENTS έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με άμεση ισχύ, χωρίς να απαιτείται προειδοποίηση, σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Χρήστη των Κανόνων των Διεθνών Οργανισμών Καρτών ή για εύλογη αιτία ή λόγω απατηλής ή άλλως παράνομης δραστηριότητας του τελευταίου, κατόπιν διαπίστωσης της VIVA PAYMENTS ή κατόπιν υπόδειξης των Διεθνών Οργανισμών Καρτών ή οποιουδήποτε φορέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος που εμπλέκεται κατά την εκκαθάριση Συναλλαγών Είσπραξης. Σε αυτή την περίπτωση η VIVA PAYMENTS έχει δικαίωμα να θέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια προθεσμία προς συμμόρφωση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 10.2. ανωτέρω.
  6. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας:
   1. Η VIVA PAYMENTS διακόπτει την παροχή Υπηρεσιών προς τον Χρήστη και περιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες του προφίλ του Χρήστη για λόγους ανάκτησης ιστορικού κινήσεων χωρίς δικαίωμα εκτέλεσης οποιασδήποτε Συναλλαγής με εξαίρεση Συναλλαγή Εξαργύρωσης του Διαθέσιμου Υπολοίπου.
   2. Η λειτουργία του VIVA WALLET αναστέλλεται οριστικά διατηρώντας ως μοναδική λειτουργία του τη δυνατότητα εξαργύρωσης του Διαθέσιμου Υπολοίπου, μετά την εξαργύρωση του οποίου κλείνει οριστικά.
   3. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών. Η πρόσβαση στο VIVA WALLET του καθώς και η λειτουργία του περιορίζεται από την VIVA PAYMENTS η οποία και τον ενημερώνει κατά περίπτωση συστημικά σχετικά με τις επιτρεπόμενες ενέργειες.
   4. Ο Χρήστης
    1. σταματά να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε υλικό, ψηφιακό ή ηλεκτρονικό του έχει χορηγηθεί υπό μορφή χρησιδανείου, παραχώρησης χρήσης και εν γένει χωρίς να του μεταβιβαστεί η κυριότητα επ’ αυτού για την διευκόλυνση της εκτέλεσης συναλλαγών τα οποία σε κάθε περίπτωση απενεργοποιούνται και τα οποία πρέπει να τα επιστρέψει στη VIVA PAYMENTS,
    2. οφείλει να παρέχει την ελάχιστη απαιτούμενη πρόσβαση στις υποδομές του και να συνεργάζεται με τη VIVA PAYMENTS ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία λήξης της συνεργασίας,
    3. επιστρέφει στην VIVA PAYMENTS τυχόν υλικό που του έχει παραδοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή και εάν ενσωματώνεται (έγχαρτο ή ηλεκτρονικό ή μαγνητικό μέσο),
    4. οφείλει να παύσει την χρήση των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων της VIVA PAYMENTS της ή/ και των δικαιοπαρόχων αυτής στο βαθμό που αυτό του είχε επιτραπεί λόγω του είδους των Συναλλαγών που διενεργούσε.
   5. Κάθε Επαναλαμβανόμενη Χρέωση ή πίστωση (π.χ. δόσεις, πάγιες εντολές) του VIVA WALLET και των Μέσων Πληρωμής που συνδέονται με αυτό για την οποία έχει δώσει Εντολή Επαναλαμβανόμενης Συναλλαγής ο Χρήστης διακόπτεται και ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησής τους με άλλα μέσα.
  7. Το ηλεκτρονικό χρήμα που βρίσκεται αποθηκευμένο στο VIVA WALLET του Χρήστη παραμένει έγκυρο και ισχυρό απεριόριστα. Εάν οποιοσδήποτε Χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει Συναλλαγές με χρήση του VIVA WALLET του για χρονικό διάστημα πλέον των δώδεκα (12) μηνών η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οριστικά το VIVA WALLET και όσα Μέσα Πληρωμών τυχόν συνδέονται με αυτό. Σε αυτή την περίπτωση αλλά και στην περίπτωση που μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας ο Χρήστης δεν έχει προβεί σε εξαργύρωση του ισόποσου του Διαθεσίμου Υπολοίπου του για χρονικό διάστημα πλέον του ενός (1) έτους από την καταγγελία, η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει το ισόποσο της νομισματικής αξίας του Διαθεσίμου Υπολοίπου στον Ταυτοποιημένο Τραπεζικό Λογαριασμό ή στην Ταυτοποιημένη Κάρτα Πληρωμής επιβαρύνοντας τον Χρήστη με τα σχετικά έξοδα, τέλη και φόρους.
  8. Σε περίπτωση επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας το VIVA WALLET του Χρήστη θα παραμείνει μερικώς ενεργό έως ότου εκκαθαριστούν και εξοφληθούν οποιεσδήποτε Συναλλαγές βρίσκονται σε εκκρεμότητα συμπεριλαμβανομένων Επιστροφών από και προς τον Χρήστη και χρεώσεων της VIVA PAYMENTS. Επιπλέον, σε περίπτωση που εκκρεμούν έλεγχοι, αμφισβητήσεις, απαιτήσεις ή αξιώσεις της VIVA PAYMENTS ή τρίτων κατά του Χρήστη, ο Χρήστης παραμένει υπεύθυνος για αυτές και μετά την καταγγελία της σύμβασης, τόσο κατά την διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του VIVA WALLET αλλά και μετά το οριστικό κλείσιμό του.
11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
 
  1. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους συμπεριλαμβανομένων των Χρεώσεων των Υπηρεσιών, μονομερώς. Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση στους ισχύοντες Όρους εδώ. Συστήνεται στους Χρήστες να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα που δημοσιεύονται οι Όροι και να ενημερώνονται σχετικά.
  2. Η γνωστοποίηση της τροποποίησης των Όρων πραγματοποιείται με την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του VIVA WALLET καθώς και μέσω του VIVA WALLET του Χρήστη (προφίλ Χρήστη) με σχετική επισήμανση ότι τροποποιήθηκαν.
  3. Κάθε τροποποίηση των Όρων εφαρμόζεται και ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών (εφόσον ο Χρήστης είναι καταναλωτής) ή τριάντα (30) ημερών (εφόσον είναι Επαγγελματίας Χρήστης) από την γνωστοποίησή τους εκτός εάν η τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστική ή διοικητική απόφαση ή συνδέεται με την παροχή καινούριων υπηρεσιών ή νέων δυνατοτήτων υφισταμένων υπηρεσιών ή αποτελούν τροποποίηση η οποία κατά την απόλυτη κρίση της VIVA PAYMENTS δεν αυξάνει τις υποχρεώσεις ή δεν περιορίζει τα δικαιώματα των Χρηστών.
  4. Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε Χρήστης δεν αποδέχεται την τροποποίηση οφείλει να προβεί, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, ήτοι των δύο (2) μηνών σε περίπτωση Χρήστη καταναλωτή και τριάντα (30) ημερών σε περίπτωση Επαγγελματία Χρήστη, σε κλείσιμο του VIVA WALLET και να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους τροποποιημένους Όρους. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Όροι περί αποτελεσμάτων της καταγγελίας.
12. ΕΥΘΥΝΗ
 
  1. Κάθε Χρήστης ευθύνεται έναντι της VIVA PAYMENTS και έναντι κάθε τρίτου υποχρεούμενος σε σχετική αποζημίωση για κάθε χρέωση, πρόστιμα, τέλη, επιστροφές, με τα οποία επιβαρύνεται η VIVA PAYMENTS εξ αφορμής της χρήσης των Υπηρεσιών της ή μη συμμόρφωσής του, παράβασης των Όρων ή και των οδηγιών που παρέχονται συστημικά ή άλλως από την VIVA PAYMENTS για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών, .
  2. Για κάθε ποσό που οφείλεται στη VIVA PAYMENTS από τον Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο στο πλαίσιο και εξ αφορμής της παρούσας, η VIVA PAYMENTS έχει το δικαίωμα να χρεώνει με το ισόποσο το VIVA WALLET του Χρήστη και να το εισπράττει αφαιρώντας αυτό από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο οποτεδήποτε από όταν καταστεί ληξιπρόθεσμο.
  3. Σε περίπτωση που το Διαθέσιμο Υπόλοιπο δεν επαρκεί για την εξόφληση οφειλομένου ποσού προς την VIVA PAYMENTS, το VIVA WALLET του Χρήστη χρεώνεται άμεσα με το ποσό αυτό και μόλις υπάρξει Διαθέσιμο Υπόλοιπο το ποσό αυτό εξοφλείται προνομιακά προς τη VIVA PAYMENTS έναντι πάσης άλλης εντολής πληρωμής ή χρέωσης που τυχόν εκκρεμεί.
  4. Το νομισματικό ισόποσο του Διαθέσιμου Υπολοίπου καθώς και κάθε χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλει ο Χρήστης στην VIVA PAYMENTS ως αντίκρισμα για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος δεν αποτελούν κατάθεση ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια που λαμβάνονται από το κοινό κατά την έννοια του άρ. 9 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του αντίστοιχου άρθρου 9  του ελληνικού Ν. 4261/14 εκτός εάν άλλως οριστεί ρητώς από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος αυτή καθ’ εαυτή δε συνιστά αποδοχή καταθέσεων, χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και δεν επιτρέπεται η απόδοση τόκου ή άλλου οφέλους που έχει σχέση με τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο Χρήστης κατέχει ηλεκτρονικό χρήμα.
  5. Η VIVA PAYMENTS ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη, των καταναλωτών, του εκάστοτε πληρωτή, του κατόχου Μέσων Πληρωμής ή/και οποιουδήποτε τρίτου στο βαθμό που η επιτυχής, εμπρόθεσμη, προσήκουσα διαβίβαση οποιωνδήποτε στοιχείων στο πλαίσιο μίας Συναλλαγής εξαρτάται από την καλή ή/και αδιάλειπτη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υποδομών ή/και εφαρμογών που ανήκουν ή διαχειρίζονται από παρόχους υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  6. Η VIVA ή/και οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά της VIVA αξιώνοντας την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο η οποία οφείλεται σε παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη απορρέουσες από τους παρόντες Όρους, τις οδηγίες με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται και διέπουν και εφαρμόζονται στις παρεχόμενες Υπηρεσίες VIVA ή/και την ισχύουσα νομοθεσία που οφείλουν να τηρούν οι Χρήστες, ο Χρήστης οφείλει να παρέμβει σε οποιαδήποτε ανοιγείσα δίκη ή διοικητική διαδικασία υπέρ της VIVA PAYMENTS αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη που του αναλογεί, ενεργώντας και ως δικονομικός εγγυητής, εφόσον είναι δυνατόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποκαθιστώντας τη VIVA PAYMENTS τόσο ηθικά όσο και οικονομικά για την όποια ζημία τυχόν υπέστη, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν σχετικών δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών.
13. ΑΝΑΣΤΟΛΗ
 
  1. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία του VIVA WALLET καθώς και όποιων άλλων Μέσων Πληρωμής τυχόν συνδέονται με αυτό για λόγους ασφάλειας χρήσης τους και των Συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χρήση τους, υπόνοιας μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης ή σε περίπτωση διαπίστωσης ή εύλογης πιθανολόγησης σημαντικού αυξημένου κινδύνου αδυναμίας του Χρήστη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και για οποιονδήποτε άλλο λόγο τυχόν προβλέπεται στους παρόντες Όρους. Η εκτίμηση των κινδύνων αυτών γίνεται κατά την αντικειμενική κρίση της VIVA PAYMENTS. Συμπληρωματικά και βάσει εκτίμησης κινδύνων, η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του VIVA WALLET καθώς και όποιων άλλων Μέσων Πληρωμής συνδέονται με αυτό για λόγους που επιβάλλονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή σε συμμόρφωση με επιταγές δικαστικών ή άλλων δημοσίων αρχών επιβολής του νόμου ή για λόγους που ορίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η VIVA PAYMENTS όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι που συνδέονται με το συναλλακτικό προφίλ του πελάτη ή την μη συμμόρφωση του τελευταίου με τις διαδικασίες Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης που θέτει η VIVA PAYMENTS βάσει κανονισμών των εποπτικών οργάνων περί εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ή για λόγους μη συμμόρφωσής του με τις οδηγίες που θέτουν ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης και εκκαθάρισης των συναλλαγών του Χρήστη.
  2. Η VIVA PAYMENTS σε αυτή την περίπτωση ενημερώνει τον Χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού προφίλ του VIVA WALLET ή/ και με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο κατά την κρίση της και εφόσον είναι δυνατόν πριν την εφαρμογή της αναστολής άλλως το αργότερο, αμέσως μετά την εφαρμογή της, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Μόλις οι λόγοι αναστολής πάψουν να υφίστανται, αίρεται η αναστολή άλλως το Μέσο Πληρωμής αντικαθίσταται με νέο άλλο.
  3. Περαιτέρω περιπτώσεις αναστολής προβλέπονται στον Όρο 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  4. Σε περίπτωση που το VIVA WALLET παραμείνει σε κατάσταση αναστολής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας με άμεση ισχύ
14. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
 
Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί από καιρού εις καιρόν συναλλαγές ή δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν μη αποδεκτές συναλλαγές και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν με χρήση των Υπηρεσιών και των μέσων πληρωμής που εκδίδει η VIVA PAYMENTS, του διαδικτυακού τόπου της VIVA PAYMENTS και των εφαρμογών και συστημάτων που παρέχει για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών. H VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης απόρριψης αίτησης εγγραφής Χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό της τόπο ή/και αναιτιολόγητης άρνησης έναρξης παροχής των υπηρεσιών της με βάση αντικειμενικά κριτήρια που ορίζει η VIVA PAYMENTS κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Σε κάθε κατηγορία Χρήστη ρητώς απαγορεύονται συναλλαγές που αφορούν στην αγοραπωλησία χρηματοπιστωτικών μέσων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Bitcoins. Όσον αφορά στους Επαγγελματίες Χρήστες, οι σχετικοί περιορισμοί παρατίθενται κατωτέρω στην τελευταία ενότητα του παρόντος. Τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί για μη αποδεκτές συναλλαγές και κατηγορίες Χρηστών αναρτώνται εκάστοτε εδώ
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
Η VIVA PAYMENTS παρέχει Υπηρεσίες Έκδοσης και Εξαργύρωσης Ηλεκτρονικού Χρήματος και Υπηρεσίες Πληρωμών με χρήση ηλεκτρονικού χρήματος εκδόσεως της ιδίας ή/ και άλλων μέσων πληρωμής που έχει εκδώσει η ίδια ή και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
 
  1. Υπηρεσίες Έκδοσης
   1. Η VIVA PAYMENTS προβαίνει στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Η έκδοση πραγματοποιείται σε εκτέλεση μίας Συναλλαγής Φόρτισης.
    1. Κάθε Χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί Συναλλαγές Φόρτισης και να αποθηκεύει στο VIVA WALLET του ηλεκτρονικό χρήμα αξίας ίσης με το νομισματικό ισόποσο του χρηματικού ποσού που καταβάλλει στη VIVA PAYMENTS για το σκοπό αυτό.
    2. Η καταβολή του νομισματικού ισόποσου στον πλαίσιο της Συναλλαγής Φόρτισης συνίσταται και πραγμα&t