Οικονομικές Καταστάσεις

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται ενημέρωση στους Μετόχους της Εταιρείας VIVA WALLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σχετικά με τις Προσκλήσεις σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δημοσίευση των Προσκλήσεων των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις καθώς και η δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 - Viva Wallet Group SA 

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 - Viva Payments SA 

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 - Viva Services SA


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2016 - Viva Wallet

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 - Viva Wallet 

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 - Viva Payments SA

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 - Viva Services SA


Οικονομικές Καταστάσεις 2015 - Viva Wallet

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 - Viva Payments SA

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 - Viva Services SAΟικονομικές Καταστάσεις 2014 - Realize SA

Οικονομικές Καταστάσεις 2014 - Viva Payments SA

Οικονομικές Καταστάσεις 2014 - Viva Services SAΟικονομικές Καταστάσεις 2013 - Realize SA

Οικονομικές Καταστάσεις 2012 - Realize SA