Όροι Χρήσης


Όροι Έκδοσης, Χορήγησης και Χρήσης της Προπληρωμένης Κάρτας Συναλλαγών VIVA WALLET Prepaid MasterCard
 
Οι παρόντες όροι (στο εξής οι «Όροι») διέπουν τη χορήγηση και χρήση της προπληρωμένης κάρτας διενέργειας συναλλαγών που φέρει την ονομασία Viva Wallet Prepaid Mastercard (καλούμενη στο εξής η «Κάρτα»). Η Κάρτα χορηγείται από την VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «VIVA PAYMENTS») με ΑΦΜ: 997671771/ ΔΟΥ ΦΑΕ Aθηνών που έχει συσταθεί, λειτουργεί και διέπεται από τον Ελληνικό Δίκαιο ως νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διεύθυνση των γραφείων και τα στοιχεία επικοινωνίας της VIVA PAYMENTS δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο www.vivawallet.com.
Ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος η VIVA PAYMENTS εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα και παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σχετικές με την έκδοση, χρήση και εξαργύρωση του. Η υποβολή αιτήματος Χρήστη για την έκδοση της Κάρτας, η χρήση της και η καταγγελία της σύμβασης αυτής, καθώς και η διαδικασία εξαργύρωσης του ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείται στο VIVA WALLET, στο οποίο έχει συνδεθεί η Κάρτα, διέπεται από παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι συνιστούν τη σύμβαση μεταξύ στην VIVA PAYMENTS και στον πελάτη (εφεξής «Χρήστης») για το σκοπό αυτό και ρυθμίζουν τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. H επικοινωνία με τον Χρήστη μπορεί να πραγματοποιείται στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.
Επισημαίνεται ότι συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι Όροι Χρήσης VIVA WALLET οι οποίοι δημοσιεύονται στο www.vivawallet.com και τους οποίους έχετε αποδεχτεί κατά την διαδικασία ανοίγματος του VIVA WALLET σας. Λέξεις και φράσεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ανωτέρω όρους, εάν δεν έχουν οριστεί άλλως στο παρόν.
1. Περιγραφή
 
Η Κάρτα φέρει τα εξής στοιχεία: αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό αριθμό CVV. Η Κάρτα παρέχει τη δυνατότητα στο Χρήστη να πραγματοποιεί πληρωμές μετρητοίς στο πλαίσιο συναλλαγών που συνάπτονται εξ’ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία, οι οποίες πληρωμές λαμβάνουν χώρα μέσω ηλεκτρονικών ή φυσικών τερματικών πώλησης/ αποδοχής καρτών των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων που συνεργάζονται με τη MasterCard Worldwide και φέρουν το σήμα MasterCard (στο εξής «Συναλλαγές»). Η έκδοση και η διάθεση της Κάρτας εκ μέρους της VIVA PAYMENTS γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, άδειες και εγκρίσεις του διεθνούς Ομίλου MasterCard Worldwide. Η Κάρτα ως μέσο πληρωμής, συμπεραλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται με τη χρήση του και ανεξαρτήτως της ενσωμάτωσής του σε φυσικό μέσο ή όχι (ή πλαστικό), αποτελεί ιδιοκτησία της VIVA PAYMENTS.
2. Προϋποθέσεις και Διαδικασία χορήγησης Κάρτας
 
  1. Η Κάρτα αποτελεί Μέσο Πληρωμής VIVA αποκλειστικά συνδεδεμένο με αντίστοιχο λογαριασμό πληρωμών VIVA WALLET (στο εξής ‘VIVA WALLET’). Η χρήση της Κάρτας προϋποθέτει την εγγραφή, ενεργοποίηση από τον Χρήστη και διατήρηση σε λειτουργία λογαριασμού VIVA WALLET. Αδυναμία ή παράλειψη εγγραφής και ενεργοποίησης του VIVA WALLET ή για οποιονδήποτε λόγο ακύρωση, απενεργοποίηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύση ή αναστολή της λειτουργίας του έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση της Κάρτας σε καθεστώς αντίστοιχο με αυτό του VIVA WALLET και συνεπώς την αδυναμία χρήσης της. Κάθε κάτοχος λογαριασμού VIVA WALLET μπορεί να εκδίδει και να συνδέει με τον λογαριασμό αυτό μόνο μία Κάρτα. Αίτηση του Χρήστη για έκδοση δεύτερης Κάρτας προϋποθέτει την λήξη ή ακύρωση της προηγούμενης.
   Το ηλεκτρονικό χρήμα, και το αντίστοιχο νομισματικό ισόποσο αυτού, που είναι αποθηκευμένο στο VIVA WALLET δεν είναι τοκοφόρο.
  2. Επιπλέον της ανωτέρω προϋπόθεσης, η χρήση της Κάρτας για την διενέργεια Συναλλαγών Πληρωμής προϋποθέτει την ύπαρξη Διαθέσιμου Υπολοίπου επαρκούς για την διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής.
  3. Η Κάρτα εκδίδεται και χορηγείται στο Χρήστη σε ανώνυμο πλαστικό (non personalized ‘Plastic’). O Χρήστης αιτείται την Κάρτα μέσα από το website www.vivawallet.com και υπό την προϋπόθεση της ηλεκτρονικής αποδοχής των παρόντων Όρων, Η τρέχουσα έκδοση των οποίων δημοσιεύεται στο website www.vivawallet.com. Η εν λόγω ηλεκτρονική αποδοχή υποκαθιστά και ισχύει ως ιδιόχειρη υπογραφή του Χρήστη, η δε υποκείμενη συναλλαγή έχει χαρακτήρα αποδεικτικού εγγράφου ως προς τη διενέργεια και τα αποτελέσματά της (κατάρτιση σύμβασης). Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει το αίτημα του Χρήστη για χορήγηση της Κάρτας για λόγους τους οποίους θα του γνωστοποιεί άμεσα.
  4. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η VIVA PAYMENTS προβαίνει στην έκδοση της Κάρτας. Η περαιτέρω χρήση της Κάρτας απαιτεί την ενεργοποίησή της και τη φόρτιση του VIVA WALLET σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω υπό § 3. Η ενεργοποίηση της Κάρτας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας Επαλήθευσης-Ταυτοποίησης του Χρήστη σύμφωνα με τους όρους χρήσης του VIVA WALLET όπως δημοσιεύονται στη σελίδα www.vivawallet.com 
  5. Το νόμισμα της Κάρτας είναι το ευρώ.
  6. Σε περίπτωση Κάρτας Plastic, αυτή αποστέλλεται στην διεύθυνση του Χρήστη εντός περίπου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος της έκδοσής της από την VIVA PAYMENTS. Καθώς η κάρτα είναι ανόνυμη το PIN  αποστέλλεται μαζί με τη κάρτα και η ενεργοποίησή της γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχονται συστημικά μέσω του VIVA WALLET. Ο Χρήστης οφείλει να υπογράψει το ειδικό πεδίο της κάρτας αμέσως μόλις την παραλάβει. Η κάρτα πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά και χωριστά από το PIN.
   Η VIVA PAYMENTS δεν θα σας ζητήσει να γνωστοποιήσετε το PIN της Κάρτας σας για οποιονδήποτε λόγο. Σας εφιστούμε την προσοχή να μην γνωστοποιείτε το PIN σας σε οποιονδήποτε τρίτο.
3. Όροι Χρήσης της Κάρτας
 
  1. Η Κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην VIVA PAYMENTS. Το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας ανήκει αποκλειστικά στο Χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να κάνει προσεκτική και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους χρήσης αυτής. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει την Κάρτα και οφείλει να λαμβάνει τα εύλογα μέτρα πρόληψης και αποφυγής τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της. Η Χρήση της Κάρτας απαιτεί την ενεργοποίησή της και τους κωδικούς PIN και CVV ως εμπίπτει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της.
  2. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας λήγει αυτοδίκαια κατά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στα στοιχεία της Κάρτας. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής προκείμενου να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου μέσου πληρωμής απαιτείται η έκδοση νέας Κάρτας, η οποία και θα συνδεθεί και ενεργοποιηθεί με το VIVA WALLET. Η νέα Κάρτα εκδίδεται σε συνέχεια σχετικής αίτησης του Χρήστη διαβιβαζόμενης μέσω των καναλιών www.vivawallet.com.
  3. Το διαθέσιμο υπόλοιπο για την πραγματοποίηση Συναλλαγών Πληρωμής με την Κάρτα ταυτίζεται με το εκάστοτε Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET. Δεδομένης της λειτουργίας της Κάρτας ως Μέσου Πληρωμής VIVA συνδεδεμένου με το VIVA WALLET, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση της Κάρτας επηρεάζουν και το Διαθέσιμο Υπόλοιπο αντίστοιχα. Αύξηση του Διαθέσιμου Υπολοίπου απαιτεί φόρτιση του VIVA WALLET όπως προβλέπεται στο διαδικτυακό τόπο www.vivawallet.com. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών με χρήση της Kάρτας ισχύουν κατ’ αρχήν τα όρια χρήσης θέτει η VIVA PAYMENTS για την πραγματοποίηση αντίστοιχων συναλλαγών μέσω του VIVA WALLET και είναι αναρτημένα στο www.vivawallet.com. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τα όρια αυτά ή/ και να διαφοροποιήσει τα όρια που εφαρμόζονται στην Κάρτα από αυτά που εφαρμόζονται εν γένει στο VIVA WALLET ή σε άλλα Μέσα Πληρωμής VIVA.
  4. O Χρήστης παρέχει στην VIVA PAYMENTS την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να εξοφλεί η ίδια για λογαριασμό του τα ποσά των Συναλλαγών Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων σχετικών εξόδων και κόστους συναλλαγής, χρεώνοντας την Κάρτα και τον VIVA WALLET με το αντίστοιχο ποσό και μειώνοντας αντίστοιχα το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET. Επίσης ο Χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επιστροφή ποσού από την VIVA PAYMENTS προς αυτόν γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο της παρούσης θα πραγματοποιείται με πίστωση του VIVA WALLET με το οποίο είναι συνδεδεμένη η Κάρτα με το αντίστοιχο του χρηματικού ποσού σε ηλεκτρονικό χρήμα.
  5. O Χρήστης ενημερώνεται σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας, τις σχετικές χρεώσεις και το τρέχον Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET μέσω της ηλεκτρονικής προσωποποιημένης και αυθεντικοποιημένης πρόσβασης στο www.vivawallet.com ή/ και στο VIVA WALLET mobile app, καθώς και με κάθε άλλον τρόπο που θα ανακοινώνεται εκάστοτε από την VIVA PAYMENTS. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι κινήσεις συναλλαγών του VIVA WALLET εν γένει συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται με χρήση της Κάρτας εγγράφονται στα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της VIVA PAYMENTS. Κάθε σχετική ενημέρωση του Χρήστη αναφορικά με τις συναλλαγές αυτές εξάγεται από τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της VIVA PAYMENTS αυτά και αποτελεί ακριβές αντίγραφο/ απόσπασμα από αυτά και αποτελούν πλήρη απόδειξη των συναλλαγών, των οφειλών, των υπολοίπων που προκύπτουν από επιμέρους χρεώσεις και καταβολές, επιτρεπομένης ανταπόδειξης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης εκ μέρους του Χρήστη οποιασδήποτε εκ των καταγεγραμμένων στα συστήματα και τα βιβλία της VIVA PAYMENTS συναλλαγών, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την VIVA PAYMENTS αμέσως μόλις λάβει γνώση για την εν λόγω συναλλαγή, με χρήση του ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου της VIVA PAYMENTS ή με ειδική προς τούτο επιστολή του, αναφέροντας παράλληλα και τους λόγους της αμφισβήτησης.
  6. Ο Χρήστης υποχρεούται να φυλάσσει επιμελώς την Κάρτα (εφόσον έχει εκδοθεί plastic), τα στοιχεία της Κάρτας και του κωδικούς προσωποποιημένης εισαγωγής και πρόσβασης στο VIVA WALLET και να μεριμνά για τη μη διαρροή τους σε τρίτους. Σε περίπτωση διαρροής των στοιχείων της Κάρτας, ο Χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως το γεγονός στην VIVA PAYMENTS, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο και στη συνέχεια εγγράφως. Η γνωστοποίηση αυτή αποτελεί αίτηση του Χρήστη για ακύρωση της Κάρτας για το λόγο αυτό, η οποία αίτηση δεν μπορεί να ανακληθεί. Η VIVA PAYMENTS αναλαμβάνει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι από το χρονικό σημείο της γνωστοποίησης και εφεξής δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με την Κάρτα, ακυρώνοντας άμεσα την Κάρτα. Από τη στιγμή της ακύρωσης και εφεξής η VIVA PAYMENTS καθίσταται υπεύθυνη για τυχόν συναλλαγές που γίνουν με χρήση αυτής. Η παράλειψη γνωστοποίησης στην VIVA PAYMENTS συνιστά βαριά αμέλεια του Χρήστη της Κάρτας, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένο γεγονός ανωτέρας βίας.
  7. Η ακύρωση της Κάρτας δεν επηρεάζει το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET του Χρήστη με το οποίο ήταν συνδεδεμένη. Το Διαθέσιμο Υπόλοιπο αυτό παραμένει διαθέσιμο προς χρήση ή εξαργύρωση όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους που διέπουν την λειτουργία και χρήση του VIVA WALLET και στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com. Η αντικατάσταση της ακυρωθείσας για τον λόγο αυτό απαιτεί εκ νέου έκδοση Κάρτας.
4. Ασφάλεια
 
  1. Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την Κάρτα σύμφωνα με το σύνολο των όρων που διέπουν την έκδοση και χρήση της και να ειδοποιεί εγγράφως την VIVA PAYMENTS στο support@vivawallet.com ή τηλεφωνικά στο +30 2117700000 ή στο σύντομο κωδικό 13855 αμέσως μόλις αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και χρήση της Κάρτας καθώς και τυχόν απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση αυτής ή των στοιχείων αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση και την χρήση της.
  2. Προϋπόθεση για να παρασχεθεί οποιουδήποτε είδους επανόρθωση στον Χρήστη της Κάρτας είναι ο συγκεκριμένος Χρήστης να έχει ειδοποιήσει άμεσα την VIVA PAYMENTS μόλις λάβει γνώση οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένα εκτελεσθείσας συναλλαγής με χρήση της Κάρτας και το αργότερο έως 13 μήνες από την ημερομηνία χρέωσής της.
  3. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα Συναλλαγή ή ισχυρίζεται ότι αυτή δεν εκτελέστηκε σωστά, οφείλει να τεκμηριώσει και να προσκομίσει άμεσα τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
   που θα του ζητηθούν κατά περίπτωση είτε από τη VIVA PAYMENTS είτε από ενδιάμεσο φορέα εκκαθάρισης συναλλαγών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία αμφισβήτησης της συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο Χρήστης από δική του υπαιτιότητα καθυστερεί ή αρνείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία, η VIVA PAYMENTS ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην διαδικασία αμφισβήτησης της συναλλαγής.
  4. Ομοίως, η VIVA PAYMENTS οφείλει να τεκμηριώσει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της συναλλαγής, ότι έχει καταγραφεί και καταχωρηθεί επαρκώς και ότι δεν έχει επηρεαστεί από τεχνική βλάβη ή δυσλειτουργία.
  5. Σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης μίας Συναλλαγής η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον Χρήστη στοιχεία και πληροφορίες που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση της γνησιότητας μίας Συναλλαγής.
  6. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης έχει ειδοποιήσει εμπρόθεσμα την VIVA PAYMENTS, η VIVA PAYMENTS οφείλει να επιστρέψει στον Χρήστη το ποσό που κατέβαλε με χρέωση της Κάρτας στο πλαίσιο της μη εγκεκριμένης Συναλλαγής με πίστωση του VIVA WALLET με το ισόποσο της νομισματικής αξίας σε ηλεκτρονικό χρήμα.
  7. Κατ’ εξαίρεση ο Χρήστης ευθύνεται σχετικά με μη εγκεκριμένες Συναλλαγές:
   1. μέχρι ανώτατου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για ζημία που απορρέει από τη χρήση απολεσθείσας ή κλαπείσας ή υπεξαιρεθείσας Κάρτας,
   2. για το σύνολο της ζημιάς που σχετίζεται με μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμών εφόσον οι ζημιές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι ο Χρήστης ενήργησε με δόλο ή παραβίασε τον όρο 4.2 ανωτέρω από πρόθεση ή βαριά αμέλεια.
  8. Ο Χρήστης ουδεμία οικονομική συνέπεια φέρει απορρέουσα από την χρήση απολεσθείσας, κλαπείσας ή υπεξαιρεθείσας Κάρτας εφόσον έχει ειδοποιήσει όπως προβλέπεται ανωτέρω στην παρούσα εκτός εάν ενήργησε με δόλο.
  9. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας, εκδίδεται νέα Κάρτα μόνο κατόπιν αιτήματος του Χρήστη και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της VIVA PAYMENTS που δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στους Χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου www.vivawallet.com και σε αυτό το link καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
5. Εξαργύρωση
 
  1. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την εξαργύρωση μέρους ή του συνόλου ηλεκτρονικού χρήματος που είναι αποθηκευμένο στο VIVA WALLET το οποίο είναι συνδεδεμένο με την Κάρτα υπό την προϋπόθεση προηγούμενης ταυτοποίησής του κατά τη Διαδικασία Επαλήθευσης και Ταυτοποίησης εκτελώντας μία Συναλλαγή Εξαργύρωσης.
  2. Η ανάληψη του αιτούμενου προς εξαργύρωση ποσού στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής Εξαργύρωσης συνίσταται και πραγματοποιείται:
   1. με κατάθεση από την VIVA PAYMENTS του αιτούμενου ποσού σε Ταυτοποιημένο Τραπεζικό Λογαριασμό.
   2. με πίστωση από την VIVA PAYMENTS του αιτούμενου ποσού σε Ταυτοποιημένη Κάρτα Πληρωμών (μόνο σε πιστωτικές κάρτες).

   Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης μίας Συναλλαγής Εξαργύρωσης το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET του Χρήστη κα αντίστοιχα της Κάρτας μειώνεται ισόποσα με την νομισματική αξία του χρήματος που εισπράχθηκε με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Εξαργύρωσης και των τυχόν εξόδων που βαρύνουν την Συναλλαγή αυτή και όσες άλλες τυχόν απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της.
  3. Για λόγους συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις η VIVA PAYMENTS δικαιούται και υποχρεούται να εφαρμόσει διαδικασίες ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητά του Χρήστης ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Εξαργύρωσης. Ο Χρήστης δηλώνει ότι συναινεί στον έλεγχο της ταυτότητάς του από την VIVA PAYMENTS στο πλαίσιο της Συναλλαγής Εξαργύρωσης.
  4. Δεν θεσπίζεται ελάχιστο όριο Συναλλαγής Εξαργύρωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Χρήστης θα πρέπει να υπολογίζει και να φροντίζει να υφίσταται επαρκές Διαθέσιμό υπόλοιπο για την κάλυψη των τελών με τα οποία επιβαρύνεται η συγκεκριμένη Συναλλαγή Εξαργύρωσης. Οι Συναλλαγές Εξαργύρωσης βαρύνονται με τα σχετικά τέλη που ορίζονται στον όρο 5 κατωτέρω.
6. Διάρκεια – Καταγγελία - Ακύρωση
 
  1. Η παρούσα σύμβαση Κάρτας συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας όμως που χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσης είναι: α) η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στο σώμα της Κάρτας (σε περίπτωση Plastic) ή β) η ημερομηνία λήξης που γνωστοποείται στο Χρήστη κατά την έκδοση Κάρτας (σε περίπτωση Virtual Κάρτας).
  2. Ο Χρήσης έχει δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση με προθεσμία ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος ή σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν αποδέχεται την τροποποίηση των Όρων που πραγματοποιείται από την VIVA PAYMENTS σύμφωνα με παρόντες Όρους, ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα χωρίς την τήρησης προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση οι γεγενημένες υποχρεώσεις του Χρήστης δεν επηρεάζονται από την καταγγελία και επιβιώνουν αυτής.
  3. Η VIVA PAYMENTS έχει δικαίωμα να προβεί σε τακτική καταγγελία της παρούσας με προηγούμενη ειδοποίηση δύο (2) μηνών. Η ειδοποίηση γνωστοποιείται εγγράφως συστημικά μέσω του VIVA WALLET ή/ και των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο ανοίγματος αυτού.
  4. Όλοι οι παρόντες Όροι συμφωνούνται ουσιώδεις. Η VIVA PAYMENTS δύναται μονομερώς και απροθέσμως να καταγγείλει τη σύμβαση χορήγησης της Κάρτας προβαίνοντας άμεσα σε ακύρωσή της, σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή/ και των Όρων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αιτία που αφορά την ίδια την VIVA PAYMENTS και μπορεί ευλόγως να τεκμηριώσει την καταγγελία.
  5. Ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε, με αίτημά του διαβιβαζόμενο μέσω των καναλιών www.vivawallet.com , να προβεί στην ακύρωση της Κάρτας του. Εφόσον ο Χρήστης εντός ενός (1) μήνα από την ακύρωση της Κάρτας του δεν έχει προβεί σε αίτηση έκδοσης νέας Κάρτας η παρούσα σύμβασης λύεται αυτοδικαίως άμα την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής.
  6. Η χρήση της Κάρτας από τον Χρήστη μετά την κατά τα ανωτέρω λύση λόγω καταγγελίας ή ακύρωση απαγορεύεται και αποτελεί αξιόποινη πράξη. Τα δικαιώματα της VIVA PAYMENTS να διαχειρίζεται τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας, και των παρεπομένων αυτής συναλλαγών (π.χ. χρεώσεις εξόδων, χρεώσεις λόγω αμφισβητήσεων συναλλαγών) και του συνδεομένου με αυτήν VIVA WALLET και οποιαδήποτε εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις αντίστοιχες χρεώσεις και πιστώσεις του VIVA WALLET επιβιώνουν και ισχύουν και μετά την ακύρωση της Κάρτας ή/ καταγγελία της παρούσης.
  7. Μετά την ακύρωση της Κάρτας ή/ και τη λύση της παρούσης η Κάρτα απενεργοποιείται και η Plastic επιστρέφεται στην VIVA PAYMENTS ή θα πρέπει να καταστραφεί από το Χρήστη.
  8. Επιπλέον, η σύμβαση κάρτας λήγει αυτόματα με τη λήξη της σύμβασης χρήσης του VIVA WALLET στον οποίο έχει συνδεθεί η Κάρτα
7. Κόστη VIVA PAYMENTS
 
Οποιαδήποτε κόστη, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται αναφορικά με την έκδοση, διαχείριση και χρήση της Κάρτας καθώς και του VIVA WALLET με το οποίο συνδέεται περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της VIVA PAYMENTS, δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στους Χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου www.vivawallet.com σε αυτό το link καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και ενσωματώνονται στην παρούσα μέσω της παρούσης αναφοράς.
Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, ο Χρήστης αποδέχεται την εφαρμογή των ανωτέρω χρεώσεων ως προϋπόθεση για την παροχή της Κάρτας και των συνδεομένων με αυτήν υπηρεσιών. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να μεταβάλει την τιμολογιακή της πολιτική και αναφορικά με την Κάρτα για εύλογη αιτία, γνωστοποιώντας το γεγονός στον Χρήστη με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν αποδέχεται την νέα τιμολόγηση μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 6 της παρούσης. Ακύρωση της Κάρτας ή καταγγελία της παρούσας δεν επιφέρει αυτομάτως και την καταγγελία της σύμβασης για την ενεργοποίηση και χρήση του VIVA WALLET.
8. Λοιποί Όροι
 
  1. Σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας για τη διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, οι οφειλές του Χρήστη θα μετατρέπονται σε Eυρώ σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τις κάρτες MasterCard και τις σχετικές συμφωνίες της VIVA PAYMENTS με τους συνεργάτες, αντιπροσώπους και τους ανταποκριτές της για την εξυπηρέτηση πληρωμών στο εξωτερικό και θα επιβαρύνονται με τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές έξοδα και προμήθειες.
  2. Η VIVA PAYMENTS δεν οφείλει στον Χρήστη οποιασδήποτε μορφής τόκους επί του εκάστοτε Διαθέσιμου Υπολοίπου και εν γένει επί του χρηματικού ισόποσου που είναι αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικό χρήμα στο VIVA WALLET και ως εκ τούτου σε σχέση με την Κάρτα.
  3. Η VIVA PAYMENTS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για θέματα που αφορούν στη συναλλακτική σχέση του Χρήστη με τον αντισυμβαλλόμενό του πωλητή των προϊόντων ή/και πάροχο των υπηρεσιών και με οποιονδήποτε τρίτο και συνακόλουθα δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη για πράξεις ή παραλείψεις των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων με τους οποίους αυτός συναλλάσσεται. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης δεν δικαιούται να προβάλει έναντι της VIVA PAYMENTS οποιονδήποτε ισχυρισμό, ένσταση ή απαίτηση έχει κατά οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με συναλλαγές, για τις οποίες χρησιμοποίησε την Κάρτα και υποχρεούται να αποζημιώνει την VIVA PAYMENTS σε περίπτωση που εγερθεί εναντίον της οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους, στο πλαίσιο της εκ μέρους του χρήσης της Κάρτας.
  4. Για λόγους προστασίας των συναλλαγών, η VIVA PAYMENTS μπορεί προβαίνει σε καταγραφή (π.χ. ψηφιακή, μαγνητική) του περιεχομένου των συνδιαλέξεων του Χρήστη με τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της VIVA PAYMENTS κατά τη χρήση της υπηρεσίας παροχής εξυπηρέτησης πελατών με ηλεκτρονικά μέσα της VIVA PAYMENTS καθώς και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών. Ο Χρήστης παρέχει τη συναίνεση του για την ανωτέρω καταγραφή και αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη των όσων διαμείφθηκαν κατά τη συνδιάλεξη και του χρόνου που πραγματοποιήθηκε αυτή. Ο Χρήστης επίσης ρητώς συναινεί στην γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών και του περιεχομένου κάθε δικαστική, ρυθμιστική και δημόσια αρχή που αιτείται την γνωστοποίηση τους στο πλαίσιο επίσημης έρευνας.
  5. Η VIVA PAYMENTS έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του Χρήστη έναντι αυτής που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας ή/ και οποιαδήποτε άλλης συμβατικής τους σχέσης και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές με το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET επηρεάζοντας αντίστοιχα το ύψος του ποσού των Συναλλαγών Πληρωμής που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την Κάρτα ως Μέσο Πληρωμής VIVA.
  6. Η VIVA PAYMENTS δικαιούται για σπουδαίο λόγο να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, γνωστοποιώντας το γεγονός στο Χρήστη. Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο Χρήστης δύναται να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας ή/ και την καταγγελία της παρούσης χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 6 της παρούσης. Περαιτέρω δε η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου εφόσον η τροποποίηση έχει γνωστοποιηθεί στον Χρήστη μέσω προσωποποιημένης συστημικής έγγραφης ενημέρωσης στο VIVA WALLET δύο (2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν γνωστοποιήσει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του άλλως δεν ακυρώσει ή καταγγείλει την παρούσα εντός της προθεσμίας αυτής των δύο (2) μηνών τεκμαίρεται ασφαλώς ότι συναινεί στην προτεινόμενη τροποποίηση η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και καθίσταται ισχυρό τμήμα της παρούσης.
  7. Η VIVA PAYMENTS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τη χρήση της Κάρτας, εκτός εάν αυτή προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων της.
9. Προσωπικά Δεδομένα
 
  1. Ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από την VIVA PAYMENTS αρχείου προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAYMENTS.
   Τα δεδομένα που αφορούν στο Χρήστη συλλέγονται από τις παρεχόμενες από τον ίδιο πληροφορίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κατά περίπτωση και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπου τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευτεί.
  2. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της Κάρτας που αιτείται ο Χρήστης από την VIVA PAYMENTS και τη χρήση αυτής. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, αντίρρησης και εναντίωσης αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω ο Χρήστης συγκατατίθεται στη γνωστοποίηση των στοιχείων που τον αφορούν και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτού και της VIVA PAYMENTS προς τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τις Τράπεζες που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στην έκδοση και χρήση ης Κάρτας με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση της παρούσας.
  4. Η μη συγκατάθεση του Χρήστη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των στοιχείων του έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής των αιτούμενων από τον Χρήστη υπηρεσιών και την καταγγελία της παρούσας αζημίως για την VIVA PAYMENTS.
  5. Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Χρηστών και των Συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
10. Γνωστοποιήσεις
 
Κάθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση της VIVA PAYMENTS προς το Χρήστη στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που διέπεται από τους παρόντες Όρους, θα κοινοποιείται στο Χρήστη στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό VIVA WALLET με ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την VIVA PAYMENTS χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του και των λοιπών προσωπικών του στοιχείων. Τυχόν γνωστοποιήσεις του Χρήστη προς την VIVA PAYMENTS, καθώς και έγγραφες αιτήσεις του για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση της Κάρτας και η τυχόν υποβολή παραπόνων, μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, 18-20, Μαρούσι, 151 25 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com, υπόψη Τμήματος Viva Wallet. Επίσης σχετική πληροφόρηση παρέχεται στον Χρήστη τηλεφωνικά στον αριθμό κλήσης 211 7700000 ή στο σύντομο κωδικό 13855. Ο Χρήστης δικαιούται κατόπιν εγγράφου αιτήματός του να λαμβάνει τους παρόντες Όρους και εγγράφως.
11. Δίκαιο - Δικαιοδοσία
 
Η συναλλακτική σχέση της VIVA PAYMENTS και του Χρήστη αναφορικά με την χρήση της Κάρτας, η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους, ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδιαίτερα από το Ν. 3862/2010 περί παροχής υπηρεσιών πληρωμών και Ν. 4021/2011 περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος. Κάθε σχετική διαφορά μεταξύ της VIVA PAYMENTS και του Χρήστη που αφορά στην εν λόγω συναλλακτική σχέση, υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία και των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για όποιο ζήτημα δε ρυθμίζεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους θα εφαρμόζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συναλλαγών του VIVA WALLET που έχει αποδεχθεί ο Χρήστης, οι οποίοι διέπουν τη γενικότερη σχέση του Χρήστη με την VIVA PAYMENTS, ενώ στο μέτρο που ο Χρήστης είναι Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών θα διέπεται συμπληρωματικά και από τους όρους της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών της VIVA PAYMENTS, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3862/2010. Ο Χρήστης δηλώνει ότι πριν την αποδοχή των παρόντων Όρων, ως ανωτέρω υπό τον όρο 2 ορίζεται, έλαβε γνώση των πληροφοριών και αποδέχθηκε όλους τους Γενικούς και Ειδικούς ‘Ορους συναλλαγών του Viva Wallet, της παρούσας δήλωσης πιστοποιούσας την αποδοχή.
12. Σύμβαση εξ’ αποστάσεως
 
Η συναλλακτική σχέση μεταξύ της VIVA PAYMENTS και του Χρήστη, η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους, αποτελεί σύμβαση εξ’ αποστάσεως κατά την έννοια του αρ. 4α Ν. 2251/1994 «περί Προστασίας των Καταναλωτών». Οι παρόντες Όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του 4α Ν. 2251/1994 και επιπλέον ισχύουν τα εξής στα πλαίσια του ιδίου Νόμου: (α) Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών ο Χρήστης έχει πρόσβαση προφορικώς ή εγγράφως στο μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. (β) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εγγράφως, χωρίς αιτιολογία και ποινή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη σύμβαση αυτή. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καλύψει τυχόν κόστος έκδοσης και χορήγησης της Κάρτας. (γ) Δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του Χρήστη, προτού ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.