Όροι Χρήσης


Όροι Έκδοσης, Χορήγησης και Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας Συναλλαγών VIVA Personal Debit
 
Οι παρόντες όροι (στο εξής οι «Όροι») διέπουν την έκδοση, χορήγηση και χρήση της χρεωστικής κάρτας Viva Personal Debit (καλούμενη στο εξής «Κάρτα»). Η Κάρτα χορηγείται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη (εφεξής «Κάτοχος»), από την VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «VIVA PAYMENTS») με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου αρ. 18-20, και ΑΦΜ: 997671771/ ΔΟΥ ΦΑΕ Aθηνών, νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με αριθμό Μητρώου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Κάρτα συνδέεται με λογαριασμό πληρωμών που τηρεί ο Κάτοχος επ’ ονόματί του στη VIVA PAYMENTS (εφεξής «Συνδεδεμένος Λογαριασμός») και παρέχει τη δυνατότητα στον Κάτοχο να πραγματοποιεί με χρέωση του Συνδεδμένου Λογαριασμού αναλήψεις μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειολογικών Μηχανών (ΑΤΜs) και συναλλαγές με επιχειρήσεις και φορείς της ημεδαπής ή/ και αλλοδαπής που φέρουν το σήμα MasterCard, τόσο με φυσική παρουσία μέσω συσκευών τερματικών αποδοχής καρτών (EFT/ POS) όσο και εξ αποστάσεως (στο εξής «Συναλλαγές»).
1. Έκδοση & χορήγηση Κάρτας
 
  1. Η Κάρτα εκδίδεται από τη VIVA PAYMENTS σε ονομαστικοποιημένο πλαστικό. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει το αίτημα του Κατόχου για τη χορήγηση Κάρτας για λόγους που θα γνωστοποιεί στον Κάτοχο. Προϋπόθεση έκδοσης της Κάρτας αποτελεί η επιτυχής ταυτοποίηση του Συνδεδεμένου Λογαριασμού.
  2. Για κάθε Συνδεδεμένο Λογαριασμό του Κατόχου μπορεί να εκδοθεί μία Κάρτα. Η Κάρτα αποστέλλεται απενεργοποιημένη στον Κάτοχο ταχυδρομικά στη διεύθυνση που ο ίδιος δηλώνει στο Συνδεδεμένο Λογαριασμό του. Προϋπόθεση για την αποστολή  Η VIVA PAYMENTS ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη παραλαβή της κάρτας από τον Κάτοχο, λόγω εσφαλμένης ή μη δηλωθείσας μεταβολής της διεύθυνσης αυτού.
  3. Με την παραλαβή της Κάρτας, ο Κάτοχος υποχρεούται να θέσει την υπογραφή του στην οπίσθια όψη της και να την ενεργοποιήσει ηλεκτρονικά, από το διαχειριστικό περιβάλλον του Συνδεδεμένου Λογαριασμού,  σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η VIVA PAYMENTS. H ενεργοποίηση της Κάρτας ισοδυναμεί με αποδοχή των παρόντων από τον Κάτοχο. Η εν λόγω ηλεκτρονική αποδοχή υποκαθιστά και ισχύει ως ιδιόχειρη υπογραφή του Κατόχου, η δε υποκείμενη συναλλαγή έχει χαρακτήρα αποδεικτικού εγγράφου ως προς τη διενέργεια και τα αποτελέσματά της (κατάρτιση σύμβασης).
  4. O Kάτοχος αναγνωρίζει ότι η Κάρτα που του χορηγείται από τη VIVA PAYMENTS δυνάμει των παρόντων Όρων είναι τεχνολογίας ανέπαφων συναλλαγών (contactless) για συναλλαγές αξίας μικρότερης των Ευρώ 25 (€25) και συναινεί στην απόκτηση της Κάρτας με το χαρακτηριστικό αυτό.
2. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN)
 
  1. Με την έκδοση της Κάρτας, η VIVA PAYMENTS απονέμει στον Κάτοχο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης της Κάρτας (εφεξής «PIN»), ο οποίος παράγεται αυτοματοποιημένα σε συνθήκες πλήρους ασφαλείας και γνωστοποιείται στον Κάτοχο σε ειδικό πεδίο εντός του διαχειριστικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού του, στο οποίο έχει πρόσβαση αποκλειστικά ο ίδιος ο Κάτοχος μέσω των κωδικών και συνθηματικών αυθεντικοποίησης και πρόσβασης στο Λογαριασμό.
  2. Ο PIN είναι αυστηρά προσωπικός, χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη Κάρτα και ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι χρήση του PIN στις Συναλλαγές με Κάρτα υποκαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή του και ως εκ τούτου ο τελευταίος υποχρεούται να απομνημονεύει τον PIN, να τον φυλλάσσει μυστικό, μη αναγράφοντάς τον με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε μέσο που τηρεί μαζί με την Κάρτα και λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για αποφυγή τυχόν διαρροής του.  Αναγραφή του PIN  με οποιαδήποτε μορφή επί του πλαστικού της Κάρτας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που τηρείται/ φυλάσσεται μαζί με αυτήν συνιστούν βαρειά αμέλεια του τελευταίου.
  3. Η VIVA PAYMENTS ουδέποτε θα ζητήσει στον Κάτοχο να γνωστοποιήσει το PIN της Κάρτας του για οποιονδήποτε λόγο.
    
3. Χρήση της Κάρτας- Όρια Συναλλαγών
 
  1. Η Κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην VIVA PAYMENTS. Το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας ανήκει αποκλειστικά στον Κάτοχο, ο οποίος υποχρεούται να κάνει προσεκτική και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους χρήση αυτής. Ο Κάτοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει την Κάρτα και οφείλει να λαμβάνει τα εύλογα μέτρα πρόληψης και αποφυγής τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της.
  2. Προϋπόθεση χρήσης της Κάρτας για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής αποτελεί αφενός η ύπαρξη ενεργού Συνδεδεμένου λογαριασμού, η λειτουργία του οποίου δεν έχει ανασταλεί για οιονδήποτε λόγο και αφετέρου η ύπαρξη σε αυτόν διαθέσιμου υπολοίπου, επαρκούς για την κάλυψη της αξίας της και τυχόν επιπλέον χρεώσεων που συνεπάγεται η ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής.
  3. H VIVA PAYMENTS έχει θεσπίσει ανά τύπο συναλλαγής, Όρια Ημερήσιων Συναλλαγών τα οποία γνωστοποιούνται στον Κάτοχο μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου του Λογαριασμού και τα οποία ο Κάτοχος υποχρεούται να τηρεί στις συναλλαγές του με την Κάρτα του. Η VIVA PAYMENTS δύναται να μεταβάλλει, μειώνει ή μηδενίζει τα Όρια Ημερήσιων Συναλλαγών για την ασφάλεια του Κατόχου και των συναλλαγών ή σε περίπτωση που ο Κάτοχος προβαίνει σε αντισυμβατική ή παράνομη χρήση της Κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, η VIVA PAYMENTS γνωστοποιεί τη μεταβολή του ορίου ηλεκτρονικά με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά με μήνυμα μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού, e-mail ή και με σχετική ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό της, εφόσον η μεταβολή είναι γενική και εφαρμόζεται σε όλες τις Κάρτες εκδόσεως VIVA PAYMENTS).
4. Διάρκεια Κάρτας- Ανανέωση- Αναστολή
 
  1. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας άρχεται με την ενεργοποίησή της και λήγει κατά την τελευταία ημέρα του μήνα του έτους που αναγράφεται ως ημερομηνία λήξης στην εμπρόσθια όψη της Κάρτας ή και νωρίτερα εφόσον ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Χρήση της Κάρτας μετά τη λήξη της δεν είναι δυνατή και απαγορεύεται απολύτως.
  2. Ο Κάτοχος δύναται να ζητήσει από τη VIVA PAYMENTS την ανανέωση της Κάρτας που έληξε και η VIVA PAYMENTS, αφού εξετάσει το αίτημα και εγκρίνει αυτό σύμφωνα με τον όρο 1.1., εκδίδει νέα Κάρτα σε ανανέωση της προηγούμενης η οποία αποτελεί συνέχεια αυτής και η χρήση της διέπεται από τους παρόντες όρους.
  3. Η VIVA PAYMENTS δικαιούται οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των παρόντων, ν’ αναστείλει την ισχύ και λειτουργία της Κάρτας για αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια της Κάρτας, με την ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή απατηλής χρήσης αυτής και για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή η VIVA PAYMENTS ενημερώνει τον Κάτοχο για την αναστολή της δυνατότητας χρήσης της Κάρτας και για τους λόγους που επιβάλλουν την αναστολή σύμφωνα με τον όρο 12 κατωτέρω, είτε πριν την αναστολή και εφόσον δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά εκτός εάν η ενημέρωση αυτή προσκρούει σε αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο Κάτοχος ουδεμία αξίωση δικαιούται να εγείρει έναντι της VIVA PAYMENTS για ανόρθωση τυχόν ζημίας του από την αναστολή αυτή.
5. Ασφάλεια - Μη εγκεκριμένες συναλλαγές
 
  1. Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει επιμελώς την Κάρτα, τα στοιχεία αυτής, τον PIN και τους κωδικούς προσωποποιημένης εισαγωγής και πρόσβασης στο Συνδεδεμένο Λογαριασμό και να μεριμνά για τη μη διαρροή τους σε τρίτους καθώς και να ελέγχει σε τακτική βάση ότι η Κάρτα βρίσκεται στην κατοχή του.
  2. Σε περίπτωση διαρροής των στοιχείων της Κάρτας, ή εφόσον ο Κάτοχος αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και χρήση της Κάρτας καθώς και τυχόν απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση αυτής ή των στοιχείων αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση και την χρήση της, πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως τη VIVA PAYMENTS άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο support@vivapayments.com   ή  τηλεφωνικά στο 2117604000  ή το σύντομο κωδικό 13855 (αστική χρέωση). Η γνωστοποίηση αυτή αποτελεί ανέκκλητη αίτηση του Κατόχου για ακύρωση της Κάρτας. Από το χρονικό σημείο της γνωστοποίησης και εφεξής ο Κάτοχος απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία που προκύψει από την κλοπή, απώλεια Κάρτας ή διαρροής των στοιχείων αυτής, ενώ μέχρι τη γνωστοποίηση αυτή, ο Κάτοχος ευθύνεται για κάθε ζημία μέχρι του ποσού που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, εκτός εάν η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση της Κάρτας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί από τον Κάτοχο πριν από τη διενέργεια της μη εγκεκριμένης Συναλλαγής (εκτός εάν ο Κάτοχος ενήργησε με δόλο) ή η ζημία προήλθε  από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή οντότητας στους οποίους η VIVA PAYMENTS ανέθεσε τις δραστηριότητές της ή εφόσον συντρέχει περίπτωση του όρου 5.3. κατωτέρω.  Παράλειψη γνωστοποίησης στη VIVA PAYMENTS συνιστά βαριά αμέλεια του Κατόχου της Κάρτας.
  3. Ο Κάτοχος ευθύνεται για κάθε ζημία απεριόριστα εάν από βαρεία αμέλεια ή δόλο δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους όρους 2, 5 και 7.
  4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5.2. και 5.3, ο Κάτοχος δύναται να ζητήσει από τη VIVA PAYMENTS την αποκατάσταση μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένα εκτελεσθείσας Συναλλαγής, μόνο εφόσον ειδοποιήσει τη VIVA PAYMENTS άνευ υπαίτιας καθυστέρησης αμέσως μόλις αντιληφθεί τη Συναλλαγή αυτή και το αργότερο εντός δεκατριών  (13) μηνών από την ημερομηνία χρέωσής της. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εφόσον η VIVA PAYMENTS δεν χορήγησε στον Κάτοχο ενημέρωση για τη Συναλλαγή αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10.1. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης Συναλλαγής, η  VIVA PAYMENTS επιστρέφει στoν Kάτοχο το ποσό της Συναλλαγής αυτής το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα διαπίστωσης ή ειδοποίησης για τη μη εγκεκριμένη  Συναλλαγή εκτός εαν η VIVA PAYMENTSS έχει βάσιμες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί απάτη και κοινοποιεί γραπτώς τους λόγους αυτούς στην ΓΓΕΠΚ. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο Συνδεδεμένος Λογαριασμός του Κατόχου θα επαναφέρεται στην προηγούμενη κατάσταση και θα διασφαλίζεται ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του δεν είναι μεταγενέστερη του χρονικού σημείου χρέωσής του με το χρηματικό ποσό της μη εγκεκριμένης Συναλλαγής.
  5. Σε  περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας, εκδίδεται νέα Κάρτα μόνο κατόπιν αιτήματος  του Κατόχου. Στην περίπτωση αυτή, η νέα Κάρτα που εκδίδεται σε αντικατάσταση της απωλεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας αποτελεί συνέχεια αυτής, και διέπεται από τους ίδιους όρους.
6. Συναλλαγές
 
  1. O Κάτοχος δύναται να χρησιμοποιεί την Κάρτα σε συνδυασμό με τον PIN για την πραγματοποιήση συναλλαγών με επιχειρήσεις και αναλήψεις μετρητών από ATMs, υπό την προϋπόθεση τήρησης του όρου 3 ανωτέρω.
  2. Σε περίπτωση συναλλαγής με επιχείρηση, αυτή ολοκληρώνεται είτε με την πληκτρολόγηση του PIN στη συσκευή τερματικού αποδοχής καρτών (EFT/POS), είτε με υπογραφή από τον Κάτοχο του παραγώμενου χρεωστικού δελτίου από την ως άνω συσκευή, εφόσον δεν είναι δυνατή η πληκτρολόγηση του PIN, είτε με εισαγωγή των στοιχείων Κάρτας (αριθμός Κάρτας, ονοματεπώνυμο Κατόχου, ημερομηνία λήξης, κωδικός CVC2), εφόσον πρόκειται για συναλλαγές από απόσταση. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με οποιονδήποτε τρόπο, ο Κάτοχος παρέχει στην VIVA PAYMENTS την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να χρεώνει το Συνδεδεμένο Λογαριασμό με το αντίτιμο της συναλλαγής, καθώς και τυχόν επιπλέον έξοδα και επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η εκτέλεση αυτής.
  3. Σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας για τη διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, ο Κάτοχος θα επιβαρύνεται με την αντίστοιχη προμήθεια μετατροπής όπως αναφέρεται στον εν ισχύ Τιμοκατάλογο της VIVA PAYMENTS.
  4. Η VIVA PAYMENTS ουδόλως εμπλέκεται στη συναλλακτική σχέση μεταξύ του Κατόχου και των επιχειρήσεων με τις οποίες συναλλάσσεται, και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Κατόχου για πράξεις ή παραλείψεις των τελευταίων. Ο Κάτοχος δεν δικαιούται να προβάλει έναντι της VIVA PAYMENTS οποιονδήποτε ισχυρισμό, ένσταση ή απαίτηση έχει κατά οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με συναλλαγές, για τις οποίες χρησιμοποίησε την Κάρτα και υποχρεούται να αποζημιώνει την VIVA PAYMENTS σε περίπτωση που εγερθεί εναντίον της οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους, στο πλαίσιο της εκ μέρους του χρήσης της Κάρτας.
7. Πιστοποίηση Κατόχου MasterCard® ID Check™
 
  1. Ειδικώς για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου και για την προστασία του Κατόχου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Κάρτας του, η Κάρτα εγγράφεται αυτόματα με την ενεργοποίησή της, στην υπηρεσία πιστοποίησης Κατόχων MasterCard® ID Check™. Η εγγραφή πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων ταυτότητας του Κατόχου της Κάρτας (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο Κατόχου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail), όπως έχουν δηλωθεί από τον ίδιο στη VIVA PΑYMENTS στο πλαισιο τήρησης του Συνδεδεμένου Λογαριασμού.
  2. Ο Κάτοχος ευθύνεται πλήρως για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων ταυτότητάς του, ώστε σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου εξ αυτών, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη VIVA PAYMENTS.
  3. Για κάθε συναλλαγή που ο Κατόχος πραγματοποιεί σε ηλεκτρονικό κατάστημα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα πιστοποίησης MasterCard® ID Check™, o Κάτοχος ανακατευθύνεται σε ασφαλές περιβάλλον MasterCard® ID Check™ στο οποίο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα εισάγει μαζί με τα λοιπά στοιχεία της Κάρτας που ζητούνται, μοναδικό κωδικό (εφεξής «Κωδικός Ασφαλείας») που θα αποστέλλεται στο δηλωθέντα αριθμό κινητού του τηλεφώνου του Κατόχου.
  4. Ο εκάστοτε παραγόμενος Kωδικός Ασφαλείας είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ισχύει μεμονωμένα για μια συναλλαγή. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν εισάγει τον Κωδικό Ασφαλείας ορθά ή έγκαιρα, η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
  5. Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του εκάστοτε παραγόμενου Κωδικού Ασφαλείας ως εμπιστευτικού και μυστικού και για την αποφυγή τυχόν διαρροής του σε οποιοδήποτε τρίτο.
  6. Σε περίπτωση υπόνοιας ή διαπίστωσης εκ μέρους του Κατόχου ότι οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε πρόσβαση στον εκάστοτε παραγόμενο Κωδικό Ασφαλείας, ή ότι διενεργούνται μη εξουσιοδοτημένες από τον ίδιο συναλλαγές με χρήση των εκάστοτε παραγόμενων Κωδικών Ασφαλείας, ο Κάτοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τον όρο 5 ανωτέρω. Η παραβίαση από τον Κάτοχο των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον παρόντα όρο, συνιστά βαρειά αμέλεια του Κατόχου και κατά συνέπεια ευθύνεται πλήρως και για το σύνολο των μη εγκεκριμένων από τον ίδιο συναλλαγών, υποχρεούμενος να εξοφλήσει το αντίτιμο αυτών χωρίς κανένα περιορισμό.
  7. H VIVA PAYMENTS σε καμία περίπτωση δε θα γνωστοποιεί τον Κωδικό Ασφαλείας ή οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου στα ηλεκτρονικά καταστήματα με τα οποία συναλλάσσεται ο Κάτοχος.
  8. H VIVA PAYMENTS διαγράφει την Kάρτα από την υπηρεσία πιστοποίησης σε περίπτωση ακύρωσής της για οποιονδήποτε λόγο. 
  9. Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας πιστοποίησης MasterCard® ID Check™, η VIVA PAYMENTS θα ειδοποιεί τον Κάτοχο σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επιστολή, e-mail, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της).
8. Διάρκεια – Καταγγελία – Ακύρωση
 
  1. Η παρούσα σύμβαση Κάρτας είναι αορίστου χρόνου και λύεται οποτεδήποτε  με καταγγελία αυτής ή αυτοδικαίως με την απενεργοποίηση του Συνδεδεμένου Λογαριασμού. Η λύση της παρούσας με οποιονδήποτε τρόπο επιφέρει την ακύρωση της Κάρτας.
  2. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση οποτεδήποτε επιστρέφοντας το σώμα της Κάρτας στη VIVA PAYMENTS. Σε κάθε περίπτωση οι γεγενημένες υποχρεώσεις του Κατόχου από τη χρήση της Κάρτας έως την καταγγελία της, δεν επηρεάζονται από την καταγγελία και επιβιώνουν αυτής.
  3. Η VIVA PAYMENTS έχει δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της παρούσας ακόμη και χωρίς σπουδαίο λόγο με προηγούμενη ειδοποίηση δύο (2) μηνών. Η ειδοποίηση γνωστοποιείται εγγράφως συστημικά μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού ή/ και των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο ανοίγματος αυτού.
  4. Όλοι οι παρόντες όροι συμφωνούνται ουσιώδεις. Η VIVA PAYMENTS δύναται μονομερώς και απροθέσμως να καταγγείλει τη σύμβαση χορήγησης της Κάρτας προβαίνοντας άμεσα σε ακύρωσή της, σε περίπτωση που ο Κάτοχος  παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή/ και τους όρους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αιτία που αφορά την ίδια την VIVA PAYMENTS και μπορεί ευλόγως να τεκμηριώσει την καταγγελία.
  5. Η χρήση της Κάρτας από τον Κατόχου μετά την κατά τα ανωτέρω λύση λόγω καταγγελίας ή ακύρωση απαγορεύεται και αποτελεί αξιόποινη πράξη. Η εξουσιοδότηση προς τη VIVA PAYMENTS να διαχειρίζεται τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας μέχρι το χρόνο λύσης της σύμβασης ή ακύρωσης της Κάρτας, και τις παρεπόμενες αυτών συναλλαγές (π.χ. χρεώσεις εξόδων, χρεώσεις λόγω αμφισβητήσεων συναλλαγών)  και του Συνδεδεμένου Λογαριασμού και εκτέλεση των εντολών των αντίστοιχων χρεώσεων και πιστώσεων του Συνδεδεμένου Λογαριασμού επιβιώνουν και ισχύουν και μετά την ακύρωση  της Κάρτας ή/ καταγγελία της παρούσης.
  6. Σε κάθε περίπτωση, με τη λύση της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο,  η Κάρτα απενεργοποιείται και το πλαστικό αυτής επιστρέφεται κατακερματισμένο στην VIVA PAYMENTS.
9. Επιβαρύνσεις - Συνδρομή:
 
  1. H έκδοση της Κάρτας καθώς και η δυνατότητα χρήσης αυτής προϋποθέτουν την εξόφληση από τον Κάτοχο της ετήσιας Συνδρομής Κάρτας, η οποία οφείλεται ανεξάρτητα από την πραγματική ή μη χρήση αυτής. Η ετήσια Συνδρομή χρεώνεται και καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κατά την παραγγελία της Κάρτας και σε κάθε επέτειο της ενεργοποίησής της.  Η εξόφληση πραγματοποιείται με ισόποση χρέωση του υπολοίπου του Συνδεδεμένου Λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί κατά την ημερομηνία αυτή, η οποία συμφωνείται ως δήλη ημέρα, η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας ή/ και να προβεί στην ακύρωσή της και να καταγγείλει την παρούσα.
  2. Οποιαδήποτε κόστη, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται αναφορικά με την έκδοση, διαχείριση και χρήση της Κάρτας καθώς και του Συνδεδεμένου Λογαριασμού περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της VIVA PAYMENTS, η οποία δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στους Κατόχους μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου της VIVA PAYMENTS καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και ενσωματώνονται στην παρούσα μέσω της παρούσης αναφοράς.
  3. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, ο Κάτοχος αποδέχεται την εφαρμογή των ανωτέρω χρεώσεων ως προϋπόθεση για την παροχή της Κάρτας και των συνδεομένων με αυτήν υπηρεσιών. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να μεταβάλλει την τιμολογιακή της πολιτική και αναφορικά με την Κάρτα, συνεκτιμώντας τις συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμού, γνωστοποιώντας το γεγονός στον Κάτοχο με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν αποδέχεται μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 8 της παρούσης. Ακύρωση της Κάρτας ή καταγγελία της παρούσας δεν επιφέρει αυτομάτως και την καταγγελία της σύμβασης για την ενεργοποίηση και χρήση του Συνδεδεμένου Λογαριασμού.
10. Λοιποί Όροι:
 
  1. O Κάτοχος ενημερώνεται σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας, τις σχετικές χρεώσεις και το τρέχον διαθέσιμο υπόλοιπο του Συνδεδεμένου Λογαριασμού μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού κατόπιν ηλεκτρονικής προσωποποιημένης και αυθεντικοποιημένης πρόσβασης, καθώς και με κάθε άλλον τρόπο που θα ανακοινώνεται εκάστοτε από την VIVA PAYMENTS. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι κινήσεις συναλλαγών του Συνδεδεμένου Λογαριασμού εν γένει συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται με χρήση της Κάρτας εγγράφονται στα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της VIVA PAYMENTS. Κάθε σχετική ενημέρωση του Κατόχου αναφορικά με τις συναλλαγές αυτές εξάγεται από τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της VIVA PAYMENTS και αποτελεί ακριβές αντίγραφο/ απόσπασμα αυτών και κατ’ επέκταση πλήρη απόδειξη των συναλλαγών, επιτρεπομένης ανταπόδειξης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης εκ μέρους του Κατόχου οποιασδήποτε εκ των καταγεγραμμένων στα συστήματα και τα βιβλία της VIVA PAYMENTS συναλλαγών, ο Κάτοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την VIVA PAYMENTS αμέσως μόλις λάβει  γνώση για την εν λόγω συναλλαγή, με χρήση του ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου της VIVA PAYMENTS ή με ειδική προς τούτο επιστολή του, αναφέροντας παράλληλα και τους λόγους της αμφισβήτησης.
  2. Για λόγους προστασίας των συναλλαγών, η VIVA PAYMENTS μπορεί να προβαίνει σε καταγραφή (π.χ. ψηφιακή, μαγνητική) του περιεχομένου των συνδιαλέξεων του Κατόχου με τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της VIVA PAYMENTS κατά τη χρήση της υπηρεσίας παροχής εξυπηρέτησης πελατών με ηλεκτρονικά μέσα της VIVA PAYMENTS καθώς και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών. Ο Κάτοχος παρέχει τη συναίνεση του για την ανωτέρω καταγραφή  και αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη των όσων διαμείφθηκαν κατά τη συνδιάλεξη και του χρόνου που πραγματοποιήθηκε αυτή. Ο Κάτοχος επίσης ρητώς συναινεί στην γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών και του περιεχομένου κάθε δικαστική, ρυθμιστική και δημόσια αρχή που αιτείται την γνωστοποίηση τους στο πλαίσιο επίσημης έρευνας.
  3. Η VIVA PAYMENTS έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του Κατόχου που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές με το διαθέσιμο υπόλοιπο του Συνδεδεμένου Λογαριασμού.
  4. Η VIVA PAYMENTS δικαιούται για σπουδαίο λόγο να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, γνωστοποιώντας το γεγονός στον Κάτοχο. Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο Κάτοχος δύναται να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας ή/ και την καταγγελία της παρούσης χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 8 της παρούσης. Περαιτέρω δε η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου εφόσον η τροποποίηση έχει γνωστοποιηθεί στον Κατόχου μέσω προσωποποιημένης συστημικής έγγραφης ενημέρωσης στο VIVA WALLET δύο (2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν γνωστοποιήσει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του άλλως δεν ακυρώσει ή καταγγείλει την παρούσα εντός της προθεσμίας αυτής των δύο (2) μηνών τεκμαίρεται ασφαλώς ότι συναινεί στην προτεινόμενη τροποποίηση η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και καθίσταται ισχυρό τμήμα της παρούσης.
  5. Η VIVA PAYMENTS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Κατόχου από τη χρήση της Κάρτας, εκτός εάν αυτή προκλήθηκε από δόλο ή βαριά  αμέλεια των οργάνων της.
  6. Γλώσσα των παρόντων συμφωνείται η ελληνική και η επικοινωνία με τη VIVA PAYMENTS μπορεί να πραγματοποιείται στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα.
11. Προσωπικά Δεδομένα:
 
  1. Ο Κάτοχος παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA PAYMENTS αρχείου προσωπικών δεδομένων του Κατόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 και της ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAYMENTS, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ.
   Τα δεδομένα που αφορούν στον Κάτοχο συλλέγονται με τη ρητή συγκατάθεση του Κατόχου από τις παρεχόμενες από τον ίδιο πληροφορίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κατά περίπτωση και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπου τα στοιχεία αυτά έχουν νόμιμα δημοσιευτεί.
  2. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της Κάρτας που αιτείται ο Κάτοχος από τη VIVA PAYMENTS και τη χρήση αυτής. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης, εναντίωσης, φορητότητας και μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ήτοι ανθρώπινης παρέμβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν χρήση των προσωπικών δεδομένων του Κατόχου για άλλους διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς απαιτεί ρητή συναίνεση με δήλωση του χρήστη, η οποία ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε κατά τα οριζόμενα στην ιστοσελίδα μας.
  3. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως Εκτελούντες Επεξεργασία, κατ’ άρθρο 4 παρ. 8 του ΓΚΠΔ, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω ο Κάτοχος συγκατατίθεται στη γνωστοποίηση των στοιχείων που τον αφορούν και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτού και της VIVA PAYMENTS προς τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στην έκδοση και χρήση της Κάρτας με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση της παρούσας.
  4. Η μη συγκατάθεση του Κατόχου αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των στοιχείων του έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής των αιτούμενων από τον Κάτοχο υπηρεσιών και την καταγγελία της παρούσας αζημίως για την VIVA PAYMENTS.
  5. Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Κατόχων και των Συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  6. Η VIVA PAYMENTS έχει επίσης δικαίωμα συλλογής cookies με τη συναίνεση των χρηστών της ή των επισκεπτών της ιστοσελίδας της κατά τη δημοσιευμένη πολιτική της.
  7. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να παράσχει πρόσβαση σε τρίτους όπως διωκτικές και εισαγγελικές αρχές υπό τα εχέγγυα της νομοθεσίας.
12. Γνωστοποιήσεις:
 
12.1. Κάθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση της VIVA PAYMENTS προς τον Κάτοχο στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που διέπεται από τους παρόντες Όρους, θα κοινοποιείται στον Κάτοχο ηλεκτρονικά εντός διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Ο Κάτοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την VIVA PAYMENTS χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του και των λοιπών προσωπικών του στοιχείων. Τυχόν γνωστοποιήσεις του Κατόχου προς την VIVA PAYMENTS, καθώς και έγγραφες αιτήσεις του για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση της Κάρτας και η τυχόν υποβολή παραπόνων, μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, 18-20, Μαρούσι, 151 23 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com, υπόψη Τμήματος Viva Wallet. Επίσης σχετική πληροφόρηση παρέχεται στον Κατόχου τηλεφωνικά στον αριθμό κλήσης  +30 2117604000 ή στο σύντομο  κωδικό 13855 (αστική χρέωση). Ο Κάτοχος δικαιούται κατόπιν εγγράφου αιτήματός του να λαμβάνει τους παρόντες Όρους και εγγράφως.

13. Δίκαιο - Δικαιοδοσία:
 
Η συναλλακτική σχέση της VIVA PAYMENTS και του Κατόχου αναφορικά με την χρήση της Κάρτας, η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους, ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε σχετική διαφορά μεταξύ της VIVA PAYMENTS και του Κατόχου που αφορά στην εν λόγω συναλλακτική σχέση, υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία και των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για όποιο ζήτημα δε ρυθμίζεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους θα εφαρμόζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι  Συναλλαγών του Συνδεδεμένου Λογαριασμού που έχει αποδεχθεί ο Κάτοχος, οι οποίοι διέπουν τη γενικότερη σχέση του Κατόχου με την VIVA PAYMENTS. 

14. Σύμβαση εξ’ αποστάσεως:
 
Η συναλλακτική σχέση μεταξύ της VIVA PAYMENTS και Κατόχου, η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους, αποτελεί σύμβαση εξ’ αποστάσεως κατά την έννοια του αρ. 4θ Ν. 2251/1994 «περί Προστασίας των Καταναλωτών». Οι παρόντες Όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του 4θ Ν. 2251/1994 και επιπλέον ισχύουν τα εξής στα πλαίσια του ιδίου Νόμου: (α) Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εγγράφως, χωρίς αιτιολογία και ποινή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη σύμβαση αυτή, σύμφωνα με το υπόδειγμα εδώ . Στην περίπτωση αυτή, o Κάτοχος υποχρεούται να επιστρέψει με δική του δαπάνη το πλαστικό της Κάρτας στη VIVA PAYMENTS εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης και επιπλέον υποχρεούται να καλύψει τυχόν κόστος έκδοσης και χορήγησης της Κάρτας. (β) Δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του Κατόχου, προτού ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 
 

15. Διαδικασίες Καταγγελίας και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:
 
  1. Αρμόδια αρχή με σκοπό τη διασφάλιση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης της VIVA PAYMENTS με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4537/2018) στο πλαίσιο των παρόντων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ). 
  2. O Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στη ΓΓΕΠΚ σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων των παρόντων από τη VIVA PAYMENTS.
  3. Η VIVA PAYMENTS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον Κάτοχο εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη της καταγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για λόγους που δεν ανάγονται στη VIVA PAYMENTS, θα αποστέλλεται στον Kάτοχο προσωρινή απάντηση αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας και προσδιορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα λάβει την τελική απάντηση Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για τη λήψη της τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τις τριανταπέντε (35) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της καταγγελίας.
  4. Για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Κατόχου  και της VIVA PAYMENTS σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες και τη σχετική νομοθεσία, ο Κάτοχος δύναται ν’ απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, 11471 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, fax: 210 6460414, κεντρικό e-mail :grammateia@synigoroskatanaloti.gr, διεύθυνση ιστοτόπου: http://www.synigoroskatanaloti.gr), ως φορέα  Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του ειδικού Μητρώου της ΓΓΕΠΚ.