Όροι Χρήσης


Όροι Έκδοσης, Χορήγησης και Χρήσης των Εταιρικών Χρεωστικών Καρτών Συναλλαγών VIVA Company Debit & VIVA Employee Debit
 
Οι παρόντες όροι (στο εξής οι «Όροι») διέπουν τη χορήγηση και τη χρήση των εταιρικών χρεωστικών καρτών με την ονομασία Viva Company Debit & Viva Employee Debit (καλούμενες στο εξής η «Κάρτα») για τη διενέργεια συναλλαγών. Η Κάρτα χορηγείται από την VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «VIVA PAYMENTS») με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου αρ. 18-20, και ΑΦΜ: 997671771/ ΔΟΥ ΦΑΕ Aθηνών, νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με αριθμό Μητρώου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «Eπιχείρηση») το οποίο τηρεί επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών (εφεξής «Συνδεδεμένος Λογαριασμός») στη VIVA PAYMENTS, δύναται να αιτηθεί την έκδοση εταιρικής Κάρτας Viva Company Debit, την οποία χορηγεί στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και μίας ή περισσότερων εταιρικών Καρτών Viva Employee Debit, τις οποίες χορηγεί σε εξουσιοδοτημένο/-α πρόσωπα (ενδεικτικά εργαζομένους αυτής), με σχετική υπόδειξη προς τη VIVA PAYMENTS. 
Η Κάρτα συνδέεται με το Συνδεδεμένο Λογαριασμό της Επιχείρησης και παρέχει τη δυνατότητα στον Κάτοχο αυτής να πραγματοποιεί με χρέωση του στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης, αναλήψεις μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειολογικών Μηχανών (ΑΤΜs) και συναλλαγές με επιχειρήσεις και φορείς της ημεδαπής ή/ και αλλοδαπής που φέρουν το σήμα MasterCard, τόσο με φυσική παρουσία μέσω συσκευών τερματικών αποδοχής καρτών (EFT/ POS) όσο και εξ αποστάσεως (στο εξής «Συναλλαγές»).
1. Έκδοση & χορήγηση Κάρτας
 
  1. Η Κάρτα εκδίδεται από τη VIVA PAYMENTS για λογαριασμό της Επιχείρησης σε ονομαστικοποιημένο πλαστικό που φέρει το όνομα του Κατόχου που η Επιχείρηση υποδεικνύει στη VIVA PAYMENTS. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει το αίτημα της  Επιχείρησης για τη χορήγηση Κάρτας για λόγους που θα γνωστοποιεί στην ίδια. Προϋπόθεση έκδοσης της Κάρτας αποτελεί η επιτυχής ταυτοποίηση του Συνδεδεμένου Λογαριασμού.
  2. Κάθε Κάρτα αποστέλλεται απενεργοποιημένη ταχυδρομικά στη διεύθυνση που η Επιχείρηση δηλώνει για την Κάρτα μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της. Η VIVA PAYMENTS ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη παραλαβή της κάρτας από την Επιχείρηση ή τον Κάτοχο, λόγω εσφαλμένης ή μη δηλωθείσας μεταβολής της διεύθυνσης αυτής.
  3. Με την παραλαβή της Κάρτας, ο Κάτοχος υποχρεούται να θέσει την υπογραφή του στην οπίσθια όψη της και να την ενεργοποιήσει ηλεκτρονικά, από το διαχειριστικό περιβάλλον του Συνδεδεμένου Λογαριασμού,  στο οποίο ο ίδιος ο Κάτοχος αποκτά πρόσβαση μέσω προσωποιημένων κωδικών και συνθηματικών αυθεντικοποίησης, έχοντας δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης της Κάρτας που η Επιχείρηση κάθε φορά του επιτρέπει, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η VIVA PAYMENTS.
  4. Η ενεργοποίηση της Κάρτας ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων από την Επιχείρηση και τον Κάτοχο. 
  5. Η Επιχείρηση δεν δύναται να δηλώσει το ίδιο φυσικό πρόσωπο ως Κάτοχο για περισσότερες της μίας (1) Κάρτας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
2. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN)
 
  1. Με την έκδοση της Κάρτας, η VIVA PAYMENTS απονέμει στον Κάτοχο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης της Κάρτας (εφεξής «PIN»), ο οποίος παράγεται αυτοματοποιημένα σε συνθήκες πλήρους ασφαλείας και γνωστοποιείται στον Κάτοχο εντός του διαχειριστικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της Επιχείρησης και σε ειδικό πεδίο στο οποίο έχει πρόσβαση αποκλειστικά ο ίδιος ο Κάτοχος μέσω των προσωπικών του κωδικών και συνθηματικών αυθεντικοποίησης και πρόσβασης σύμφωνα με τον όρο 1.3. ανωτέρω.
  2. Ο PIN είναι αυστηρά προσωπικός, χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη Κάρτα και ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι χρήση του PIN στις Συναλλαγές με Κάρτα υποκαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή του και ως εκ τούτου ο τελευταίος υποχρεούται να απομνημονεύει τον PIN, να τον φυλλάσσει μυστικό, μη αναγράφοντάς τον με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε μέσο που τηρεί μαζί με την Κάρτα και λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για αποφυγή τυχόν διαρροής του.  Αναγραφή του PIN με οποιαδήποτε μορφή επί του πλαστικού της Κάρτας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που τηρείται/ φυλάσσεται μαζί με αυτήν συνιστούν βαρειά αμέλεια του τελευταίου.
  3. Η VIVA PAYMENTS ουδέποτε θα ζητήσει στον Κάτοχο να γνωστοποιήσει το PIN της Κάρτας του για οποιονδήποτε λόγο.
3. Χρήση της Κάρτας- Όρια Συναλλαγών
 
  1. Η Κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην VIVA PAYMENTS. Το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας ανήκει αποκλειστικά στον Κάτοχο, ως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Επιχείρησης, ο οποίος υποχρεούται να κάνει προσεκτική και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Όρους χρήση, σύμφωνα πάντοτε με τα όρια της εξουσίας που του έχει χορηγηθεί από την Επιχείρηση. Ο Κάτοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει την Κάρτα και οφείλει να λαμβάνει τα εύλογα μέτρα πρόληψης και αποφυγής τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της. Η Επιχείρηση ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της VIVA PAYMENTS για τη χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο. Η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι η χρήση της Κάρτας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ως Κάτοχος. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με χρήση της Κάρτας τεκμαίρεται ότι πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση Κάτοχο στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης, εκτός εάν η VIVA PAYMENTS έχει λάβει αντίθετη γνωστοποίηση δυνάμει του όρου 5.3. κατωτέρω.
  2. Προϋπόθεση χρήσης της Κάρτας για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής αποτελεί αφενός η ύπαρξη ενεργού Συνδεδεμένου Λογαριασμού της Επιχείρησης, η λειτουργία του οποίου δεν έχει ανασταλεί για οιονδήποτε λόγο και αφετέρου η ύπαρξη σε αυτόν διαθέσιμου υπολοίπου, επαρκούς για την κάλυψη της αξίας της και τυχόν επιπλέον χρεώσεων που συνεπάγεται η ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής.
  3. H VIVA PAYMENTS έχει θεσπίσει ανά τύπο συναλλαγής, Όρια Ημερήσιων Συναλλαγών τα οποία γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της και τα οποία ο Κάτοχος υποχρεούται να τηρεί στις συναλλαγές του με την Κάρτα του. Η VIVA PAYMENTS δύναται να μεταβάλλει, μειώνει ή μηδενίζει τα Όρια Ημερήσιων Συναλλαγών για την ασφάλεια του Κατόχου, της Επιχείρησης και των συναλλαγών ή σε περίπτωση που ο Κάτοχος προβαίνει σε αντισυμβατική ή παράνομη χρήση της Κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, η VIVA PAYMENTS γνωστοποιεί τη μεταβολή του ορίου ηλεκτρονικά με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά με μήνυμα μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού, e-mail ή και με σχετική ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό της, εφόσον η μεταβολή είναι γενική και εφαρμόζεται σε όλες τις Κάρτες εκδόσεως της VIVA PAYMENTS).
  4. Σε κάθε περιπτωση, η Επιχείρηση δύναται οποτεδήποτε με αίτημά της προς τη VIVA PAYMENTS να ζητήσει για οποιαδήποτε από τις Κάρτες που έχουν εκδοθεί στο όνομά της, τη μεταβολή του ως άνω Ορίου Ημερήσιων Συναλλαγών, η δε αποδοχή του σχετικού αιτήματος εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση της VIVA PAYMENTS.
  5. Ανεξάρτητα από τα Όρια του όρου 3.3. ανωτέρω, η Επιχείρηση δύναται να θεσπίζει μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της, ειδικά όρια χρήσης (ποσοτικά ή άλλα) για οποιαδήποτε από τις Κάρτες που έχουν εκδοθεί στο όνομά της.
4. Διάρκεια Κάρτας- Ανανέωση- Αναστολή
 
  1. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας άρχεται με την ενεργοποίησή της και λήγει κατά την τελευταία ημέρα του μήνα του έτους που αναγράφεται ως ημερομηνία λήξης στην εμπρόσθια όψη της Κάρτας ή και νωρίτερα εφόσον ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Χρήση της Κάρτας μετά τη λήξη της δεν είναι δυνατή και απαγορεύεται απολύτως.
  2. Η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει από τη VIVA PAYMENTS την ανανέωση της Κάρτας που έληξε και η VIVA PAYMENTS, αφού εξετάσει το αίτημα και εγκρίνει αυτό σύμφωνα με τον όρο 1.1., εκδίδει νέα Κάρτα σε ανανέωση της προηγούμενης η οποία αποτελεί συνέχεια αυτής και η χρήση της διέπεται από τους παρόντες όρους.
  3. Η VIVA PAYMENTS δικαιούται οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των παρόντων, ν’ αναστείλει την ισχύ και λειτουργία της Κάρτας για λόγους προστασίας του Κατόχου ή/ και της Επιχείρησης και ασφάλειας των συναλλαγών και για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο. Η Επιχείρηση ή ο Κάτοχος ουδεμία αξίωση δύνανται να εγείρουν έναντι της VIVA PAYMENTS για ανόρθωση τυχόν ζημίας τους από την αναστολή αυτή.
5. Ασφάλεια
 
  1. Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει επιμελώς την Κάρτα, τα στοιχεία αυτής, τον PIN και τους κωδικούς προσωποποιημένης εισαγωγής και πρόσβασης στο Συνδεδεμένο Λογαριασμό της Επιχείρησης και να μεριμνά για τη μη διαρροή τους σε τρίτους καθώς και να ελέγχει σε τακτική βάση ότι η Κάρτα βρίσκεται στην κατοχή του.
  2. Σε περίπτωση διαρροής των στοιχείων της Κάρτας, ή εφόσον ο Κάτοχος ή/ και η Επιχείρηση αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και χρήση της Κάρτας καθώς και τυχόν απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση αυτής ή των στοιχείων αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση και την χρήση της, πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως τη VIVA PAYMENTS άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο support@vivapayments.com   ή  τηλεφωνικά στο 2117604000 ή το σύντομο κωδικό 13855 (αστική χρέωση) . Η γνωστοποίηση αυτή αποτελεί ανέκκλητη αίτηση της Επιχείρησης για ακύρωση της Κάρτας. Από το χρονικό σημείο της γνωστοποίησης και εφεξής η Επιχείρηση και ο Κάτοχος απαλλάσσονται πλήρως από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία που θα προκύψει από την κλοπή, απώλεια Κάρτας ή διαρροής των στοιχείων αυτής, ενώ μέχρι τη γνωστοποίηση αυτή, ευθύνονται για κάθε ζημία μέχρι του εκάστοτε ποσού που ορίζεται από το νόμο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση του όρου 5.3. κατωτέρω. Παράλειψη γνωστοποίησης στη VIVA PAYMENTS συνιστά βαριά αμέλεια της Επιχείρησης και του Κατόχου.
  3. Η Επιχείρηση και ο Κάτοχος ευθύνονται για κάθε ζημία απεριόριστα εάν από βαρεία αμέλεια ή δόλο δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους όρους 2, 5 και 7.
  4. Σε  περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας, εκδίδεται νέα Κάρτα μόνο κατόπιν αιτήματος της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η νέα Κάρτα που εκδίδεται σε αντικατάσταση της απωλεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας αποτελεί συνέχεια αυτής, και διέπεται από τους ίδιους όρους.
6. Συναλλαγές
 
  1. O Κάτοχος δύναται να χρησιμοποιεί την Κάρτα σε συνδυασμό με τον PIN για την πραγματοποιήση συναλλαγών με επιχειρήσεις και αναλήψεις μετρητών από ATMs, υπό την προϋπόθεση τήρησης του όρου 3 ανωτέρω.
  2. Σε περίπτωση συναλλαγής με επιχείρηση, αυτή ολοκλήρωνεται είτε με την πληκτρολόγηση του PIN στη συσκευή τερματικού αποδοχής καρτών (EFT/POS), είτε με υπογραφή από τον Κάτοχο του παραγώμενου χρεωστικού δελτίου από την ως άνω συσκευή, εφόσον δεν είναι δυνατή η πληκτρολόγηση του PIN, είτε με εισαγωγή των στοιχείων Κάρτας (αριθμός Κάρτας, ονοματεπώνυμο Κατόχου, ημερομηνία λήξης, κωδικός CVC2), εφόσον πρόκειται για συναλλαγές από απόσταση. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με οποιονδήποτε τρόπο από τον Κάτοχο, η Επιχείρηση παρέχει στην VIVA PAYMENTS την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να χρεώνει το Συνδεδεμένο Λογαριασμό της Επιχείρησης με το αντίτιμο της συναλλαγής, καθώς και τυχόν επιπλέον έξοδα και επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η εκτέλεση αυτής.
  3. Σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας για τη διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, η Επιχείρηση θα επιβαρύνεται με την αντίστοιχη προμήθεια μετατροπής όπως αναφερεται στον εν ισχύ Τιμοκατάλογο της VIVA PAYMENTS.
  4. Η VIVA PAYMENTS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για θέματα που αφορούν στη συναλλακτική σχέση του Κατόχου ή/ και της Επιχείρησης με την αντισυμβαλλόμενή τους επιχείρηση (για πώληση προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών) και με οποιονδήποτε τρίτο και συνακόλουθα δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του Κατόχου και της Επιχείρησης για πράξεις ή παραλείψεις των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων με τους οποίους οι πρώτοι συναλλάσσονται. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση και ο Κάτοχος δεν δικαιούνται να προβάλουν έναντι της VIVA PAYMENTS οποιονδήποτε ισχυρισμό, ένσταση ή απαίτηση έχουν κατά οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας και η Επιχείρηση υποχρεούται να αποζημιώνει την VIVA PAYMENTS σε περίπτωση που εγερθεί εναντίον της οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους, στο πλαίσιο χρήσης της Κάρτας από τον Κάτοχο.
  5. H Επιχείρηση αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι οι συναλλαγές του Κατόχου με χρήση της Κάρτας στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και ότι ο Κάτοχος προβαίνει σ’ αυτές  δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης εκ μέρους της. Τυχόν έλλειψη των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου δεν αντιτάσσονται από την Επιχείρηση έναντι της VIVA PAYMENTS.  
7. Πιστοποίηση Κατόχου MasterCard® ID Check™
 
  1. Ειδικώς για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου και για την προστασία του Κατόχου και της Επιχείρησης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Κάρτας, η Κάρτα εγγράφεται αυτόματα με την ενεργοποίησή της, στην υπηρεσία πιστοποίησης Κατόχων MasterCard® ID Check™. Η εγγραφή πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων ταυτότητας του Κατόχου της Κάρτας (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο Κατόχου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail), όπως έχουν δηλωθεί από την Επιχείρηση ή τον ίδιο στη VIVA PΑYMENTS στο πλαισιο τήρησης του Συνδεδεμένου Λογαριασμού.
  2. Ο Κάτοχος ευθύνεται πλήρως για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων ταυτότητάς του, ώστε σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου εξ αυτών, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη VIVA PAYMENTS.
  3. Για κάθε συναλλαγή που ο Κατόχος πραγματοποιεί σε ηλεκτρονικό κατάστημα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα πιστοποίησης MasterCard® ID Check™, o Κάτοχος ανακατευθύνεται σε ασφαλές περιβάλλον MasterCard® ID Check™ στο οποίο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα εισάγει μαζί με τα λοιπά στοιχεία της Κάρτας που ζητούνται, μοναδικό κωδικό (εφεξής «Κωδικός Ασφαλείας») που θα αποστέλλεται στο δηλωθέντα αριθμό κινητού του τηλεφώνου του Κατόχου.
  4. Ο εκάστοτε παραγόμενος Kωδικός Ασφαλείας είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ισχύει μεμονωμένα για μια συναλλαγή. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν εισάγει τον Κωδικό Ασφαλείας ορθά ή έγκαιρα, η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
  5. Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του εκάστοτε παραγόμενου Κωδικού Ασφαλείας ως εμπιστευτικού και μυστικού και για την αποφυγή τυχόν διαρροής του σε οποιοδήποτε τρίτο.
  6. Σε περίπτωση υπόνοιας ή διαπίστωσης εκ μέρους του Κατόχου ή της Επιχείρησηςότι οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε πρόσβαση στον εκάστοτε παραγόμενο Κωδικό Ασφαλείας, ή ότι διενεργούνται μη εξουσιοδοτημένες από τον Κάτοχο ή την Επιχέιρηση συναλλαγές με χρήση των εκάστοτε παραγόμενων Κωδικών Ασφαλείας, ο Κάτοχος και η Επιχείρηση υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τον όρο 5 ανωτέρω. Η παραβίαση από τον Κάτοχο ή την Επιχείρηση των υποχρεώσεών του παρόντος όρου, συνιστά βαρειά αμέλεια εκ μέρους τους και κατά συνέπεια ευθύνονται πλήρως και για το σύνολο των μη εγκεκεριμένων συναλλαγών, υποχρεούμενοι να εξοφλήσουν το αντίτιμο αυτών χωρίς κανένα περιορισμό.
  7. H VIVA PAYMENTS σε καμία περίπτωση δε θα γνωστοποιεί τον Κωδικό Ασφαλείας ή οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου στα ηλεκτρονικά καταστήματα με τα οποία συναλλάσσεται ο Κάτοχος.
  8. H VIVA PAYMENTS διαγράφει την Kάρτα από την υπηρεσία πιστοποίησης  σε περίπτωση ακύρωσής της για οποιονδήποτε λόγο.
  9. Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας πιστοποίησης MasterCard® ID Check™, η VIVA PAYMENTS θα ειδοποιεί την Επιχείρηση σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επιστολή, e-mail, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της).
8. Διάρκεια – Καταγγελία – Ακύρωση
 
  1. Η παρούσα σύμβαση χορήγησης Κάρτας είναι αορίστου χρόνου και λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία αυτής ή αυτοδικαίως με την απενεργοποίηση του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της Επιχείρησης. Η λύση της παρούσας σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο επιφέρει την ακύρωση της Κάρτας. 
  2. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση με προθεσμία ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος ή σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν αποδέχεται την τροποποίηση των Όρων που πραγματοποιείται από την VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τους παρόντες, η Επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα χωρίς την τήρηση προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση οι γεγενημένες υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν επηρεάζονται από την καταγγελία και επιβιώνουν αυτής. 
  3. Η VIVA PAYMENTS έχει δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της παρούσας με προηγούμενη ειδοποίηση ενός (1) μήνα. Η ειδοποίηση γνωστοποιείται εγγράφως συστημικά μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού ή/ και των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο ανοίγματος αυτού. 
  4. Όλοι οι Όροι συμφωνούνται ουσιώδεις. Η VIVA PAYMENTS δύναται μονομερώς και απροθέσμως να καταγγείλει τη σύμβαση χορήγησης της Κάρτας προβαίνοντας άμεσα σε ακύρωσή της, σε περίπτωση που ο Κάτοχος ή/ και η Επιχείρηση παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή/ και των Όρων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αιτία που αφορά την ίδια την VIVA PAYMENTS και μπορεί ευλόγως να τεκμηριώσει την καταγγελία.
  5. Η Επιχείρηση δύναται οποτεδήποτε, με αίτημα του νομίμου εκπροσώπου της, διαβιβαζόμενο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.vivawallet.com, να προβεί στην ακύρωση της Κάρτας. 
  6. Η χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο μετά την κατά τα ανωτέρω λύση λόγω καταγγελίας ή ακύρωση απαγορεύεται και αποτελεί αξιόποινη πράξη. Τα δικαιώματα της VIVA PAYMENTS να διαχειρίζεται τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας, και των παρεπομένων αυτής συναλλαγών (π.χ. χρεώσεις εξόδων, χρεώσεις λόγω αμφισβητήσεων συναλλαγών)  και του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της Επιχείρησης και οποιαδήποτε εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις αντίστοιχες χρεώσεις και πιστώσεις του Συνδεδεμένου Λογαριασμού επιβιώνουν και ισχύουν και μετά την ακύρωση  της Κάρτας ή/ καταγγελία της παρούσης. 
  7. Μετά την ακύρωση της Κάρτας ή/ και τη λύση της παρούσης, η Κάρτα απενεργοποιείται και το πλαστικό αυτής θα πρέπει να επιστραφεί κατακερματισμένο από την Επιχείρηση στη VIVA PAYMENTS. 
9. Επιβαρύνσεις - Συνδρομή:
 
  1. H έκδοση της Κάρτας καθώς και η δυνατότητα χρήσης αυτής προϋποθέτουν την εξόφληση από την Επιχείρηση της ετήσιας Συνδρομής Κάρτας, η οποία οφείλεται ανεξάρτητα από την πραγματική ή μη χρήση αυτής. Η ετήσια Συνδρομή χρεώνεται και καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κατά την παραγγελία της Κάρτας και σε κάθε επέτειο της ενεργοποίησής της.  Η εξόφληση πραγματοποιείται με ισόποση χρέωση του υπολοίπου του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί κατά την ημερομηνία αυτή, η οποία συμφωνείται ως δήλη ημέρα, η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας ή/ και να προβεί στην ακύρωσή της και να καταγγείλει την παρούσα.
  2. Οποιαδήποτε κόστη, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται αναφορικά με την έκδοση, διαχείριση και χρήση της Κάρτας καθώς και του Συνδεδεμένου Λογαριασμού περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της VIVA PAYMENTS, η οποία δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στην Επιχείρηση μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου της VIVA PAYMENTS καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και ενσωματώνονται στην παρούσα μέσω της παρούσης αναφοράς.
  3. Με την αποδοχή των παρόντων, η Επιχείρηση αποδέχεται την εφαρμογή των ανωτέρω χρεώσεων ως προϋπόθεση για την παροχή της Κάρτας και των συνδεομένων με αυτήν υπηρεσιών. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να μεταβάλλει την τιμολογιακή της πολιτική και αναφορικά με την Κάρτα, συνεκτιμώντας τις συνθήκες αγοράς και ανταγωνσιμού, γνωστοποιώντας το γεγονός στον Κάτοχο με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν αποδέχεται τις χρεώσεις αυτές μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας, επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 8 της παρούσης. Ακύρωση της Κάρτας ή καταγγελία της παρούσας δεν επιφέρει αυτομάτως και την καταγγελία της σύμβασης για την ενεργοποίηση και χρήση του Συνδεδεμένου Λογαριασμού.

10. Λοιποί Όροι:
 
  1. Η Επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας, τις σχετικές χρεώσεις και το τρέχον διαθέσιμο υπόλοιπο του Συνδεδεμένου Λογαριασμού μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συνδεδεμένου Λογαριασμού κατόπιν ηλεκτρονικής προσωποποιημένης και αυθεντικοποιημένης πρόσβασης, καθώς και με κάθε άλλον τρόπο που θα ανακοινώνεται εκάστοτε από την VIVA PAYMENTS.
  2. Για λόγους προστασίας των συναλλαγών, η VIVA PAYMENTS μπορεί να προβαίνει σε καταγραφή (π.χ. ψηφιακή, μαγνητική) του περιεχομένου των συνδιαλέξεων εκπροσώπων της Επιχείρησης ή του Κατόχου με τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της VIVA PAYMENTS κατά τη χρήση της υπηρεσίας παροχής εξυπηρέτησης πελατών με ηλεκτρονικά μέσα της VIVA PAYMENTS καθώς και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών. Η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των εκπροσώπων της αυτών και του Κατόχου για την ανωτέρω καταγραφή και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη των όσων διαμείφθηκαν κατά τη συνδιάλεξη και του χρόνου που πραγματοποιήθηκε αυτή.
  3. Η VIVA PAYMENTS έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν οφειλές της Επιχείρησης που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές με το διαθέσιμο υπόλοιπο του Συνδεδεμένου Λογαριασμού. 
  4. Η VIVA PAYMENTS δικαιούται για σπουδαίο λόγο να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, γνωστοποιώντας το γεγονός στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση διαφωνίας της, η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας ή/ και την καταγγελία της παρούσης χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 8 της παρούσης. Περαιτέρω δε η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου εφόσον η τροποποίηση έχει γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση μέσω προσωποποιημένης συστημικής έγγραφης ενημέρωσης στο διαχειριστικό περιβάλλον του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της Επιχείρησης ενός (1) μήνα πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν γνωστοποιήσει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις άλλως δεν ακυρώσει ή καταγγείλει την παρούσα εντός της προθεσμίας του ενός (1) μήνα ανωτέρω τεκμαίρεται ασφαλώς ότι συναινεί στην προτεινόμενη τροποποίηση η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και καθίσταται ισχυρό τμήμα των παρόντων.
  5. Η VIVA PAYMENTS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία της Επιχείρησης ή/ και του Κατόχου από τη χρήση της Κάρτας, εκτός εάν αυτή προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων της.
  6. Γλώσσα των παρόντων συμφωνείται η ελληνική και η επικοινωνία με τη VIVA PAYMENTS μπορεί να πραγματοποιείται στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα.
  7. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι:
   α) διαθέτει την ικανότητα να συμβάλλεται με τη VIVA PAYMENTS για την χορήγηση της Κάρτας στο πλαίσιο των παρόντων όρων, 
   β) το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της Κάρτας, αποδέχεται τους παρόντες όρους για λογαριασμό της Επιχείρησης και θέτει τυχόν όρια στη χρήση αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3.5. ανωτέρω, είναι νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ενεργεί στο πλαίσιο της εκπροσωπευτικής εξουσίας που η Επιχείρηση του παρέχει και ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από την τελευταία να δεσμεύει αυτήν στο πλαίσιο των παρόντων όρων, 
   γ) ότι κατά το χρόνο αποδοχής των παρόντων, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή της νομικής μορφής της Επιχείρησης ή της νόμιμης εκπροσώπησης αυτής.

11. Προσωπικά Δεδομένα:
 
  1. Η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του Κατόχου της Κάρτας για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA PAYMENTS αρχείου προσωπικών δεδομένων του Κατόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 και της ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAYMENTS, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ. 
   Τα δεδομένα που αφορούν στον Κάτοχο συλλέγονται με τη ρητή συγκατάθεση του Κατόχου από τις παρεχόμενες από τον ίδιο πληροφορίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κατά περίπτωση και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπου τα στοιχεία αυτά έχουν νόμιμα δημοσιευτεί.
  2. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της Κάρτας που αιτείται η Επιχείρηση από τη VIVA PAYMENTS και τη χρήση αυτής. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης, εναντίωσης, φορητότητας και μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ήτοι ανθρώπινης παρέμβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν χρήση των προσωπικών δεδομένων του Κατόχου για άλλους διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς απαιτεί ρητή συναίνεση με δήλωση του χρήστη, η οποία ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε κατά τα οριζόμενα στην ιστοσελίδα μας.
  3. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως Εκτελούντες Επεξεργασία, κατ’ άρθρο 4 παρ. 8 του ΓΚΠΔ, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του κατόχου για τη διαβίβαση αυτή. Περαιτέρω, η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι ο Κάτοχος συγκατατίθεται στη γνωστοποίηση των στοιχείων που τον αφορούν και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτού και της VIVA PAYMENTS προς τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στην έκδοση και χρήση της Κάρτας με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση της παρούσας. 
  4. Η μη συγκατάθεση του Κατόχου αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των στοιχείων του έχει ως συνέπεια την αδυναμία χρήσης της Κάρτας από τον Κάτοχο αυτό.
  5. Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Κατόχων και των Συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  6. Η VIVA PAYMENTS έχει επίσης δικαίωμα συλλογής cookies με τη συναίνεση των χρηστών της ή των επισκεπτών της ιστοσελίδας της κατά τη δημοσιευμένη πολιτική της.
  7. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να παράσχει πρόσβαση σε τρίτους όπως διωκτικές και εισαγγελικές αρχές υπό τα εχέγγυα της νομοθεσίας.


 
12. Γνωστοποιήσεις:
 
Κάθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση της VIVA PAYMENTS προς την Επιχείρηση στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που διέπεται από τους Όρους, θα κοινοποιείται στην Επιχείρηση με ηλεκτρονικό μήνυμα στο διαχειριστικό περιβάλλον του Συνδεδεμένου Λογαριασμού. Η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τη VIVA PAYMENTS χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης έδρας της και των λοιπών στοιχείων αυτής. Τυχόν γνωστοποιήσεις της Επιχείρησης προς την VIVA PAYMENTS, καθώς και έγγραφες αιτήσεις της για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση της Κάρτας και η τυχόν υποβολή παραπόνων, μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com, υπόψη Τμήματος Υπόψη τμήματος εξυπηρέτησης πελατών Viva Wallet. Επίσης σχετική πληροφόρηση παρέχεται στην Επιχείρηση τηλεφωνικά στον αριθμό κλήσης  2117604000 ή στο σύντομο  κωδικό 13855. Η Επιχείρηση δικαιούται κατόπιν εγγράφου αιτήματός της να λαμβάνει τους παρόντες Όρους και εγγράφως. 
13. Δίκαιο - Δικαιοδοσία:
 
Η συναλλακτική σχέση της VIVA PAYMENTS και της Επιχείρησης αναφορικά με την χρήση της Κάρτας, η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους, ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε σχετική διαφορά μεταξύ της VIVA PAYMENTS και του Χρήστη που αφορά στην εν λόγω συναλλακτική σχέση, υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία και των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για όποιο ζήτημα δε ρυθμίζεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους θα εφαρμόζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συναλλαγών του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της Επιχείρησης, που έχει αποδεχθεί η Επιχείρηση διά του νομίμου εκπροσώπου της, οι οποίοι διέπουν τη γενικότερη σχέση της Επιχείρησης με την VIVA PAYMENTS. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι πριν την αποδοχή των παρόντων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε όλους τους Γενικούς και Ειδικούς ‘Ορους Συναλλαγών του Συνδεδεμένου Λογαριασμού της, της παρούσας δήλωσης πιστοποιούσας την αποδοχή.