Όροι Χρήσης


Όροι Έκδοσης, Χορήγησης και Χρήσης της Εταιρικής Προπληρωμένης Κάρτας Συναλλαγών VIVA WALLET Business Prepaid MasterCard
 
Οι παρόντες όροι (στο εξής οι «Όροι») διέπουν τη χορήγηση και τη χρήση της εταιρικής προπληρωμένης κάρτας με την ονομασία Viva Wallet Business Prepaid Mastercard (καλούμενη στο εξής η «Κάρτα») για τη διενέργεια συναλλαγών. Η Κάρτα χορηγείται από την VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «VIVA PAYMENTS») με ΑΦΜ: 997671771/ ΔΟΥ ΦΑΕ Aθηνών που έχει συσταθεί, λειτουργεί και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο ως νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διεύθυνση των γραφείων και τα στοιχεία επικοινωνίας της VIVA PAYMENTS δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο www.vivapayments.com.
Ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, η VIVA PAYMENTS εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα και παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σχετικές με την έκδοση, χρήση και εξαργύρωση του. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί στη VIVA PAYMENTS ως Επαγγελματίας Χρήστης (εφεξής «Eπιχείρηση») σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού πορτοφολιού VIVA WALLET που δημοσιεύονται στο www.vivawallet.com (εφεξής «Όροι Χρήσης VIVA WALLET»), δύναται να αιτηθεί την έκδοση της Κάρτας. Η υποβολή αιτήματος της Επιχείρησης για την έκδοση της Κάρτας, η χρήση της και η καταγγελία της σύμβασης αυτής, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι συνιστούν τη σύμβαση μεταξύ της VIVA PAYMENTS και της Επιχείρησης για το σκοπό αυτό και ρυθμίζουν τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. H επικοινωνία με την Επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιείται στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.
Επισημαίνεται ότι συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι Όροι Χρήσης VIVA WALLET οι οποίοι δημοσιεύονται στο www.vivawallet.com, και τους οποίους η Επιχείρηση έχει αποδεχτεί διά του νομίμου εκπροσώπου της κατά την διαδικασία ανοίγματος του VIVA WALLET αυτής. Λέξεις και φράσεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ανωτέρω όρους, εάν δεν έχουν οριστεί άλλως στο παρόν.
1. Περιγραφή
 
  1. Η Κάρτα φέρει τα εξής στοιχεία: αριθμό Κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό αριθμό CVC2. Η Κάρτα παρέχει τη δυνατότητα στον Κάτοχο αυτής να πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης πληρωμές μετρητοίς στο πλαίσιο συναλλαγών που συνάπτονται εξ’ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω ηλεκτρονικών ή φυσικών τερματικών πώλησης/ αποδοχής καρτών των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων που συνεργάζονται με τη MasterCard Worldwide και φέρουν το σήμα MasterCard (στο εξής «Συναλλαγές»). Η έκδοση και η διάθεση της Κάρτας εκ μέρους της VIVA PAYMENTS γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, άδειες και εγκρίσεις του διεθνούς Ομίλου MasterCard Worldwide.
  2. Το νόμισμα της Κάρτας είναι το ευρώ.
2. Προϋποθέσεις και Διαδικασία χορήγησης και ενεργοποίησης Κάρτας
 
  1. Η Κάρτα εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του νόμιμου εκπρόσωπου της Επιχείρησης για τη διεξαγωγή Συναλλαγών εις το όνομα και για λογαριασμό της τελευταίας. To αίτημα υποβάλλεται είτε α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της VIVA PAYMENTS www.vivawallet.com, υπό την προϋπόθεση της ηλεκτρονικής αποδοχής των παρόντων Όρων, η οποία (αποδοχή) υποκαθιστά και ισχύει ως ιδιόχειρη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης, η δε υποκείμενη συναλλαγή έχει χαρακτήρα αποδεικτικού εγγράφου ως προς τη διενέργεια και τα αποτελέσματά της (κατάρτιση σύμβασης) είτε β) τηλεφωνικά στο σύντομο κωδικό 13855. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει το αίτημα της Επιχείρησης για χορήγηση της Κάρτας για λόγους τους οποίους θα γνωστοποιεί άμεσα στην Επιχείρηση.
  2. Η Κάρτα αποτελεί επαναφορτιζόμενο Μέσο Πληρωμής VIVA αποκλειστικά συνδεδεμένο με επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών VIVA WALLET που τηρεί στο όνομά της η Επιχείρηση (στο εξής «VIVA WALLET»). Η έκδοση της Κάρτας προϋποθέτει την εγγραφή της Επιχείρησης ως Επαγγελματία Χρήστη σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης VIVA WALLET (www.vivawallet.com), ενεργοποίηση και διατήρηση σε λειτουργία του VIVA WALLET της Επιχείρησης. Η ενεργοποίηση της Κάρτας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας Επαλήθευσης- Ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως Επαγγελματία Χρήστη σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης VIVA WALLET. Αδυναμία ή παράλειψη εγγραφής, ενεργοποίησης του VIVA WALLET ή/ και ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως Χρήστη VIVA WALLET ή για οποιονδήποτε λόγο ακύρωση, απενεργοποίηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύση ή αναστολή της λειτουργίας του έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση της Κάρτας σε καθεστώς αντίστοιχο με αυτό του VIVA WALLET και συνεπώς την αδυναμία χρήσης της. Η Επιχείρηση δύναται να αιτηθεί περισσότερες από μία Κάρτες, οι οποίες θα συνδέονται με το VIVA WALLET αυτής.
  3. Η Κάρτα εκδίδεται για λογαριασμό της Επιχείρησης και χορηγείται προς την τελευταία σε ανώνυμο πλαστικό (non personalized ‘Plastic’).
  4. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η VIVA PAYMENTS προβαίνει στην έκδοση της Κάρτας. Η Κάρτα συναποστέλλεται με το PIN αυτής εντός περίπου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος έκδοσής της στη διεύθυνση που η Επιχείρηση δήλωσε κατά την υποβολή του αιτήματος αυτού. Η ενεργοποίηση της Κάρτας γίνεται από την Επιχείρηση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται συστημικά μέσω του ηλεκτρονικού διαχειριστικού περιβάλλοντος του VIVA WALLET (www.vivawallet.com). Κατά την ενεργοποίηση της Κάρτας, η Επιχείρηση υποχρεούται να δηλώσει στη VIVA PAYMENTS τα στοιχεία του φυσικού προσώπου το οποίο η Επιχείρηση, κατ’ απόλυτη κρίση της, εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα για λογαριασμό της (εφεξής «Κάτοχος»).
  5. Κατά την παράδοση της Κάρτας από την Επιχείρηση στον δηλωθέντα Κάτοχο, ο τελευταίος θέτει την υπογραφή του στο ειδικό πεδίο της οπίσθιας όψης της Κάρτας. Η Kάρτα πρέπει να φυλάσσεται από τον Κάτοχο προσεκτικά και χωριστά από το PIN, το οποίο συνιστά την ηλεκτρονική υπογραφή του Κατόχου και ως εκ τούτου θα πρέπει να φυλάσσεται σε συνθήκες πλήρους ασφαλείας.
  6. Η VIVA PAYMENTS δεν θα ζητήσει από τον Κάτοχο ή την Επιχείρηση γνωστοποίηση του PIN της Κάρτας για οποιονδήποτε λόγο. Εφιστάται προσοχή στον εκάστοτε δηλωθέντα από την Επιχείρηση Κάτοχο της Κάρτας να μην γνωστοποιεί το PIN αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο.
  7. Η περαιτέρω χρήση της Κάρτας απαιτεί την ενεργοποίησή της και τη φόρτισή της μέσω του VIVA WALLET της Επιχείρησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω υπό § 3.
  8. Δεν απαιτείται εγγραφή του Κατόχου ως Χρήστη VIVA WALLET (ιδιώτη ή επαγγελματία) σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης VIVA WALLET.
  9. Η Επιχείρηση δεν δύναται να δηλώσει το ίδιο φυσικό πρόσωπο ως Κάτοχο για περισσότερες της μίας (1) Κάρτας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
3. Όροι Χρήσης της Κάρτας
 
  1. Η Κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην VIVA PAYMENTS. Το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας ανήκει αποκλειστικά στον Κάτοχο, όπως αυτός δηλώνεται από την Επιχείρηση κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης κάθε Κάρτας, ο οποίος υποχρεούται να κάνει επιμελή και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους χρήση αυτής. Ο Κάτοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει την Κάρτα σε οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει να λαμβάνει τα εύλογα μέτρα πρόληψης και αποφυγής τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της. Η χρήση της Κάρτας απαιτεί την ενεργοποίησή της και τους κωδικούς PIN και CVC2 ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της. Η Επιχείρηση ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της VIVA PAYMENTS για τη χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο. Η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι η χρήση της Κάρτας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ως Κάτοχος. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με χρήση της Κάρτας τεκμαίρεται ότι πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση Κάτοχο στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης, εκτός εάν η VIVA PAYMENTS έχει λάβει αντίθετη γνωστοποίηση δυνάμει του όρου 3.6. κατωτέρω.
  2. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας λήγει αυτοδίκαια κατά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στα στοιχεία της Κάρτας. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής προκείμενου να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου μέσου πληρωμής απαιτείται η έκδοση νέας Κάρτας, η οποία θα συνδεθεί και θα ενεργοποιηθεί με το VIVA WALLET της Επιχείρησης. Η νέα Κάρτα εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης διαβιβαζόμενης μέσω της ιστοσελίδας www.vivawallet.com ή τηλεφωνικώς στο σύντομο κωδικό 13855.
  3. Δεδομένης της λειτουργίας της Κάρτας ως επαναφορτιζόμενου Μέσου Πληρωμής VIVA συνδεδεμένου με το VIVA WALLET της Επιχείρησης, η Κάρτα φορτίζεται αποκλειστικά και μόνο από την Επιχείρηση και συγκεκριμένα με μεταφορά ηλεκτρονικού χρήματος από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο που παρουσιάζει εκάστοτε το VIVA WALLET αυτής. Κάθε φόρτιση συντελείται από την Επιχείρηση μέσω του ηλεκτρονικού διαχειριστικού περιβάλλοντος του VIVA WALLET αυτής στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com. Η χρήση της Κάρτας για την πραγματοποίηση συναλλαγών υπόκειται κατ’ αρχήν σε ανώτατο ημερήσιο όριο συναλλαγών το οποίο γνωστοποιείται στην Επιχείρηση ηλεκτρονικά μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του VIVA WALLET της, κατόπιν ενεργοποίησης της Κάρτας. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το όριο αυτό ή/ και να διαφοροποιήσει τα όρια που εφαρμόζονται στην Κάρτα από αυτά που εφαρμόζονται εν γένει στο VIVA WALLET ή σε άλλα Μέσα Πληρωμής VIVA.
  4. Η Επιχείρηση παρέχει στην VIVA PAYMENTS την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να εξοφλεί η ίδια για λογαριασμό της τα ποσά των Συναλλαγών Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων σχετικών εξόδων και κόστους συναλλαγής, χρεώνοντας την Κάρτα με το αντίστοιχο ποσό και μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο σε ηλεκτρονικό χρήμα που έχει αποθηκευτεί στην Κάρτα. Επίσης η Επιχείρηση αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επιστροφή ποσού από την VIVA PAYMENTS προς αυτήν γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο της παρούσης θα πραγματοποιείται με πίστωση είτε της Κάρτας είτε του VIVA WALLET της Επιχείρησης με το αντίστοιχο του χρηματικού ποσού σε ηλεκτρονικό χρήμα.
  5. Η Επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας, τις σχετικές χρεώσεις και το τρέχον διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας μέσω της ηλεκτρονικής προσωποποιημένης και αυθεντικοποιημένης πρόσβασης στο www.vivawallet.com, καθώς και με κάθε άλλον τρόπο που θα ανακοινώνεται εκάστοτε από την VIVA PAYMENTS. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι κινήσεις συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χρήση της Κάρτας εγγράφονται στα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της VIVA PAYMENTS. Κάθε σχετική ενημέρωση της Επιχείρησης αναφορικά με τις συναλλαγές αυτές εξάγεται από τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της VIVA PAYMENTS αυτά και αποτελεί ακριβές αντίγραφο/ απόσπασμα από αυτά και αποτελούν πλήρη απόδειξη των συναλλαγών, των οφειλών, των υπολοίπων που προκύπτουν από επιμέρους χρεώσεις και καταβολές, επιτρεπομένης ανταπόδειξης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης εκ μέρους της Επιχείρησης οποιασδήποτε εκ των καταγεγραμμένων στα συστήματα και τα βιβλία της VIVA PAYMENTS συναλλαγών, η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την VIVA PAYMENTS αμέσως μόλις λάβει γνώση για την εν λόγω συναλλαγή, με χρήση του ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου της VIVA PAYMENTS ή με ειδική προς τούτο επιστολή της, αναφέροντας παράλληλα και τους λόγους της αμφισβήτησης.
  6. Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει επιμελώς την Κάρτα (εφόσον έχει εκδοθεί plastic), τα στοιχεία της Κάρτας και τον αριθμό PIN του και να μεριμνά για τη μη διαρροή τους σε τρίτους. Τυχόν απώλεια, κλοπή της Κάρτας ή διαρροή των στοιχείων αυτής, θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στη VIVA PAYMENTS, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο και στη συνέχεια εγγράφως. Η γνωστοποίηση αυτή αποτελεί αίτηση της Επιχείρησης για ακύρωση της Κάρτας για το λόγο αυτό, η οποία αίτηση δεν μπορεί να ανακληθεί. Η παράλειψη γνωστοποίησης στην VIVA PAYMENTS συνιστά βαριά αμέλεια εκ μέρους της Επιχείρησης και του Κατόχου της Κάρτας, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένο γεγονός ανωτέρας βίας. Η VIVA PAYMENTS αναλαμβάνει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι από το χρονικό σημείο της γνωστοποίησης και εφεξής δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με την Κάρτα, ακυρώνοντας άμεσα την Κάρτα. Από τη στιγμή της ακύρωσης και εφεξής η VIVA PAYMENTS καθίσταται υπεύθυνη για τυχόν συναλλαγές που γίνουν με χρήση αυτής.
  7. Με την ακύρωση της Κάρτας, η Επιχείρηση δύναται να πιστώσει το ηλεκτρονικό χρήμα που ήταν αποθηκευμένο στην Κάρτα κατά το χρόνο της ακύρωσης της, στο VIVA WALLET της Επιχείρησης, μέσω του ηλεκτρονικού διαχειριστικού εργαλείου του VIVA WALLET στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης VIVA WALLET. Η αντικατάσταση της ακυρωθείσας για τον λόγο αυτό Κάρτας απαιτεί έκδοση νέας κατόπιν αιτήματος της Επιχείρησης και σύμφωνα με στην εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της VIVA PAYMENTS που δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στους Χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου www.vivawallet.com καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
  8. Η Επιχείρηση δύναται να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά, μέσω του διαχειριστικού εργαλείου του VIVA WALLET στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com, μεταφορά μέρους ή του συνόλου του αποθηκευμένου στην Κάρτα ηλεκτρονικού χρήματος.
  9. H Επιχείρηση αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι οι συναλλαγές του Κατόχου με χρήση της Κάρτας στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και ότι ο Κάτοχος προβαίνει σ’ αυτές δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης εκ μέρους της. Τυχόν έλλειψη των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου δεν αντιτάσσονται από την Επιχείρηση έναντι της VIVA PAYMENTS.
4. Διάρκεια – Καταγγελία - Ακύρωση
 
  1. Η παρούσα σύμβαση Κάρτας συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας όμως είναι ορισμένη και λήγει κατά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη αυτής.
  2. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση με προθεσμία ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος ή σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν αποδέχεται την τροποποίηση των Όρων που πραγματοποιείται από την VIVA PAYMENTS σύμφωνα με παρόντες Όρους, η Επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα χωρίς την τήρησης προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση οι γεγενημένες υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν επηρεάζονται από την καταγγελία και επιβιώνουν αυτής.
  3. Η VIVA PAYMENTS έχει δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της παρούσας με προηγούμενη ειδοποίηση ενός (1) μήνα. Η ειδοποίηση γνωστοποιείται εγγράφως συστημικά μέσω του VIVA WALLET ή/ και των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο ανοίγματος αυτού.
  4. Όλοι οι παρόντες Όροι συμφωνούνται ουσιώδεις. Η VIVA PAYMENTS δύναται μονομερώς και απροθέσμως να καταγγείλει τη σύμβαση χορήγησης της Κάρτας προβαίνοντας άμεσα σε ακύρωσή της, σε περίπτωση που ο Κάτοχος ή/ και η Επιχείρηση παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή/ και των Όρων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αιτία που αφορά την ίδια την VIVA PAYMENTS και μπορεί ευλόγως να τεκμηριώσει την καταγγελία.
  5. Η Επιχείρηση δύναται οποτεδήποτε, με αίτημα του νομίμου εκπροσώπου της, διαβιβαζόμενο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.vivawallet.com, να προβεί στην ακύρωση της Κάρτας και να ζητήσει τη μεταφορά του υφιστάμενου κατά το χρόνο ακύρωσης, υπολοίπου ηλεκτρονικού χρήματος της Κάρτας στο VIVA WALLET αυτής.
  6. Η χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο μετά την κατά τα ανωτέρω λύση λόγω καταγγελίας ή ακύρωση απαγορεύεται και αποτελεί αξιόποινη πράξη. Τα δικαιώματα της VIVA PAYMENTS να διαχειρίζεται τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας, και των παρεπομένων αυτής συναλλαγών (π.χ. χρεώσεις εξόδων, χρεώσεις λόγω αμφισβητήσεων συναλλαγών) και του συνδεομένου με αυτήν VIVA WALLET και οποιαδήποτε εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις αντίστοιχες χρεώσεις και πιστώσεις του VIVA WALLET επιβιώνουν και ισχύουν και μετά την ακύρωση της Κάρτας ή/ καταγγελία της παρούσης.
  7. Μετά την ακύρωση της Κάρτας ή/ και τη λύση της παρούσης η Κάρτα απενεργοποιείται και το πλαστικό αυτής θα πρέπει να καταστραφεί από την Επιχείρηση. Ετήσια τέλη που έχουν προεξοφληθεί επιστρέφονται στην Επιχείρηση αναλογικά με ισόποση πίστωση του VIVA WALLET.
  8. Επιπλέον, η σύμβαση Κάρτας λήγει αυτόματα με τη λήξη της σύμβασης χρήσης του VIVA WALLET της Επιχείρησης στο οποίο έχει συνδεθεί η Κάρτα.
5. Κόστη VIVA PAYMENTS
 
  1. Οποιαδήποτε κόστη, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται αναφορικά με την έκδοση, διαχείριση και χρήση της Κάρτας περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της VIVA PAYMENTS, δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στην Επιχείρηση μέσω του διαδικτυακού τόπου www.vivawallet.com καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και ενσωματώνονται στην παρούσα μέσω της παρούσης αναφοράς.
  2. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, η Επιχείρηση αποδέχεται την εφαρμογή των ανωτέρω χρεώσεων ως προϋπόθεση για την παροχή της Κάρτας και των συνδεομένων με αυτήν υπηρεσιών. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να μεταβάλει την τιμολογιακή της πολιτική και αναφορικά με την Κάρτα για εύλογη αιτία, γνωστοποιώντας το γεγονός στην Επιχείρηση με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν αποδέχεται την νέα τιμολόγηση μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 4 της παρούσης. Ακύρωση της Κάρτας ή καταγγελία της παρούσας δεν επιφέρει αυτομάτως και την καταγγελία της σύμβασης για την ενεργοποίηση και χρήση του VIVA WALLET της Επιχείρησης.
  3. Η δυνατότητα χρήσης της Κάρτας προϋποθέτει την εξόφληση του Ετήσιου Τέλους Κάρτας. Το Ετήσιο Τέλος Χρήσης Κάρτας χρεώνεται και καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την πρώτη ενεργοποίηση της Κάρτας και σε κάθε επέτειο της ενεργοποίησής της. Η εξόφληση πραγματοποιείται με είσπραξη του εν λόγω τέλους από τα Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί κατά την ημερομηνία αυτή, η οποία συμφωνείται ως δήλη ημέρα, η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας ή/ και να προβεί στην ακύρωσή της και να καταγγείλει την παρούσα.
6. Λοιποί Όροι
 
  1. Σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας για τη διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα, η αξία των συναλλαγών αυτών με την οποία θα χρεώνεται η Κάρτα, θα μετατρέπεται σε Eυρώ σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τις κάρτες MasterCard και τις σχετικές συμφωνίες της VIVA PAYMENTS με τους συνεργάτες, αντιπροσώπους και τους ανταποκριτές της για την εξυπηρέτηση πληρωμών στο εξωτερικό και θα επιβάλλονται τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές έξοδα και προμήθειες.
  2. Η VIVA PAYMENTS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για θέματα που αφορούν στη συναλλακτική σχέση του Κατόχου ή/ και της Επιχείρησης με τον αντισυμβαλλόμενό τους πωλητή των προϊόντων ή/και πάροχο των υπηρεσιών και με οποιονδήποτε τρίτο και συνακόλουθα δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του Κατόχου και της Επιχείρησης για πράξεις ή παραλείψεις των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων με τους οποίους οι πρώτοι συναλλάσσονται. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση και ο Κάτοχος δεν δικαιούνται να προβάλουν έναντι της VIVA PAYMENTS οποιονδήποτε ισχυρισμό, ένσταση ή απαίτηση έχουν κατά οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Κάρτας και η Επιχείρηση υποχρεούται να αποζημιώνει την VIVA PAYMENTS σε περίπτωση που εγερθεί εναντίον της οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους, στο πλαίσιο χρήσης της Κάρτας από τον Κάτοχο.
  3. Για λόγους προστασίας των συναλλαγών, η VIVA PAYMENTS μπορεί προβαίνει σε καταγραφή (π.χ. ψηφιακή, μαγνητική) του περιεχομένου των συνδιαλέξεων εκπροσώπων της Επιχείρησης ή του Κατόχου με τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της VIVA PAYMENTS κατά τη χρήση της υπηρεσίας παροχής εξυπηρέτησης πελατών με ηλεκτρονικά μέσα της VIVA PAYMENTS καθώς και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών. Η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των εκπροσώπων της αυτών και του Κατόχου για την ανωτέρω καταγραφή και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη των όσων διαμείφθηκαν κατά τη συνδιάλεξη και του χρόνου που πραγματοποιήθηκε αυτή.
  4. Η VIVA PAYMENTS έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν οφειλές της Επιχείρησης έναντι αυτής που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας ή/ και οποιαδήποτε άλλης συμβατικής τους σχέσης και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές τόσο με το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του VIVA WALLET της Επιχείρησης όσο και με το ηλεκτρονικό χρήμα που είναι εκάστοτε αποθηκευμένο στην Κάρτα, επηρεάζοντας αντίστοιχα το διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας και συνακόλουθα το ύψος του ποσού των Συναλλαγών Πληρωμής που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την Κάρτα αυτή ως Μέσο Πληρωμής VIVA.
  5. Η VIVA PAYMENTS δικαιούται για σπουδαίο λόγο να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, γνωστοποιώντας το γεγονός στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση διαφωνίας της, η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας ή/ και την καταγγελία της παρούσης χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας επερχομένων των αποτελεσμάτων του όρου 4 της παρούσης. Περαιτέρω δε η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου εφόσον η τροποποίηση έχει γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση μέσω προσωποποιημένης συστημικής έγγραφης ενημέρωσης στο VIVA WALLET ενός (1) μήνα πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν γνωστοποιήσει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις άλλως δεν ακυρώσει ή καταγγείλει την παρούσα εντός της προθεσμίας του ενός (1) μήνα ανωτέρω τεκμαίρεται ασφαλώς ότι συναινεί στην προτεινόμενη τροποποίηση η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και καθίσταται ισχυρό τμήμα της παρούσης.
  6. Η VIVA PAYMENTS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία της Επιχείρησης ή / και του Κατόχου από τη χρήση της Κάρτας, εκτός εάν αυτή προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων της.
  7. Η VIVA PAYMENTS δεν οφείλει στην Επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής τόκους επί του εκάστοτε υπολοίπου και εν γένει επί του χρηματικού ισόποσου σε ηλεκτρονικό χρήμα που είναι αποθηκευμένο στην Κάρτα.
  8. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι
   1. διαθέτει την ικανότητα να συμβάλλεται με τη VIVA PAYMENTS για την χορήγηση της Κάρτας στο πλαίσιο των παρόντων όρων,
   2. το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της Κάρτας και αποδέχεται τους παρόντες όρους για λογαριασμό της Επιχείρησης, είναι νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ενεργεί στο πλαίσιο της εκπροσωπευτικής εξουσίας που η Επιχείρηση του παρέχει και ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από την τελευταία να δεσμεύει αυτήν στο πλαίσιο των παρόντων όρων,
   3. ότι κατά το χρόνο αποδοχής των παρόντων όρων, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή της νομικής μορφής της Επιχείρησης ή της νόμιμης εκπροσώπησης αυτής.
7. Προσωπικά Δεδομένα
 
  1. Η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του Κατόχου της Κάρτας για την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από την VIVA PAYMENTS των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAYMENTS.
   Τα δεδομένα που αφορούν στο Χρήστη συλλέγονται από τις παρεχόμενες από τον ίδιο πληροφορίες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κατά περίπτωση και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπου τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευτεί.
  2. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της Κάρτας που αιτείται η Επιχείρηση από την VIVA PAYMENTS και τη χρήση αυτής. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, αντίρρησης και εναντίωσης αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Η VIVA PAYMENTS μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και η Επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του κατόχου για τη διαβίβαση αυτή.
  4. Η μη συγκατάθεση του Κατόχου αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των στοιχείων του έχει ως συνέπεια την αδυναμία χρήσης της Κάρτας από τον Κάτοχο αυτό.
  5. Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Κατόχων και των Συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
8. Γνωστοποιήσεις
 
Κάθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση της VIVA PAYMENTS προς την Επιχείρηση στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που διέπεται από τους παρόντες Όρους, θα κοινοποιείται στην Επιχείρηση με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ηλεκτρονικό της λογαριασμό VIVA WALLET. Η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τη VIVA PAYMENTS χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης έδρας της και των λοιπών στοιχείων αυτής. Τυχόν γνωστοποιήσεις της Επιχείρησης προς την VIVA PAYMENTS, καθώς και έγγραφες αιτήσεις της για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση της Κάρτας και η τυχόν υποβολή παραπόνων, μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com, υπόψη Τμήματος Viva Wallet. Επίσης σχετική πληροφόρηση παρέχεται στην Επιχείρηση τηλεφωνικά στον αριθμό κλήσης +30 211 7700000 ή στο σύντομο κωδικό 13855. Η Επιχείρηση δικαιούται κατόπιν εγγράφου αιτήματός της να λαμβάνει τους παρόντες Όρους και εγγράφως.
9. Δίκαιο - Δικαιοδοσία
 
Η συναλλακτική σχέση της VIVA PAYMENTS και της Επιχείρησης αναφορικά με την χρήση της Κάρτας, η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους, ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδιαίτερα από το Ν. 3862/2010 περί παροχής υπηρεσιών πληρωμών και Ν. 4021/2011 περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος. Κάθε σχετική διαφορά μεταξύ της VIVA PAYMENTS και του Χρήστη που αφορά στην εν λόγω συναλλακτική σχέση, υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία και των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για όποιο ζήτημα δε ρυθμίζεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους θα εφαρμόζονται οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συναλλαγών του VIVA WALLET που έχει αποδεχθεί η Επιχείρηση διά του νομίμου εκπροσώπου της, οι οποίοι διέπουν τη γενικότερη σχέση της Επιχείρησης με την VIVA PAYMENTS, καθώς και από τους όρους της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών της VIVA PAYMENTS, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3862/2010. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι πριν την αποδοχή των παρόντων Όρων, ως ανωτέρω υπό τον όρο 2 ορίζεται, έλαβε γνώση των πληροφοριών και αποδέχθηκε όλους τους Γενικούς και Ειδικούς ‘Ορους συναλλαγών του Viva Wallet, της παρούσας δήλωσης πιστοποιούσας την αποδοχή.